Ocena brak

Kontrola instancyjna

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Jest szczególną formą wykonywania kontroli resortowej. Kontrola ta jest instytucją procedury adm. Wiąże się ona jednak często z wykonywaniem funkcji nadzoru, ponieważ kontrolujący organ ma prawo do zmian rozstrzygnięć organu niższego stopnia. Kontrola instancyjna wiąże się zawsze z pewnym podporządkowaniem organu niższego organowi wyższego stopnia, jest jedną z najpełniejszych form kontroli. Kontrola instancyjna nie jest w pełni obiektywna, ponieważ organ kontrolujący jest współodpowiedzialny za wyniki działania organu kontrolowanego, kontrola może być nieskuteczna, ponieważ org. kontrolowany działa zgodnie z zaleceniami org. kontrolującego .Kontrola instancyjna wymaga uzupełnienia różnymi formami kontroli niezawisłej, a zwłaszcza kontrolą sądową.

Aby zwiększyć bezstronność kontroli instancyjnej powołuje się dla niektórych spraw specjalne organy odwoławcze, organy kolegialne z udziałem obywateli. Organy te wyposażone są w pewną niezawisłość w orzekaniu. Do tych organów należą samorządowe kolegia odwoławcze i inne kolegialne organy odwoławcze.

Podobne prace

Do góry