Ocena brak

Kontrola i monitoring płynności

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Kontrola i monitoring płynności służą zapobieganiu wystąpienia ryzyka. Polegają one na stałej obserwacji pozycji płynności banku. Głównym narzędziem jest zestawienie przewidywanych przepływów środków pieniężnych. Sporządzanie zestawienia przebiega w dwóch fazach:

  1. W pierwszej fazie bilans banku przekształca się przez wprowadzenie kontraktowych terminów zapadalności dla każdej pozycji aktywów oraz kontraktowych terminów wymagalności dla każdej pozycji pasywów. Dla ułatwienia analizy kontraktowe terminy umieszcza się w przedziałach czasowych odpowiednio dostosowanych do obserwacji płynności bieżącej, krótkoterminowej i długoterminowej.

  2. W drugiej fazie następuje:

  • urealnienie kontraktowych terminów przy zastosowaniu technik statystycznych oraz na podstawie indywidualnej oceny umów o bliskich terminach płatności;

  • oszacowanie ruchów w pozycjach aktywów i pasywów z punktu widzenia możliwości zamiany na gotówkę, rzeczywistych terminów ich spieniężenia, strat poniesionych przy sprzedaży aktywów przed terminem zapadalności.

 

Tak przygotowany bilans analityczny stanowi podstawę do ustalenia luki dla każdego przedziału czasowego. Praktycznie oblicza się aktywa netto jako różnicę między sumą aktywów zapadalnych i suma pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym. Stąd ustalenie płynności bieżącej, krótkoterminowej i długoterminowej polega na przyporządkowaniu im wyników obliczeń z odpowiednich przedziałów czasowych. Luka ujemna – brak zdolności banku do wywiązywania się z zobowiązań, luka dodatnia – zachowanie zdolności do wywiązania się ze zobowiązań.

Dane zawarte w zestawieniach przepływów gotówkowych stanowią podstawę do kontroli płynności. Wskaźniki obliczane dla poszczególnych pasm czasowych powinny być konfrontowane z ustalonymi limitami. Przekroczenia limitów wskazują na potrzebę rozpoznania przyczyn i podjęcia działań gwarantujących likwidację odchyleń.

 

 

Podobne prace

Do góry