Ocena brak

Kontrola dewizowa wykonywana przez NBP

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Kontrolę nad działalnością dewizową sprawuję przede wszystkim NBP, jednak uprawnienia w tym zakresie przysługują również organom celnym i Straży Granicznej oraz bankom. Ogólną kontrolę dewizową sprawuje też min. wł do spraw finansów.Brak jest w ustawie wyraźnie uregulowanej kontroli dewizowej!!

                                Art. 33.

1. Narodowy Bank Polski wykonuje kontrolę:

   1) udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zezwoleń     dewizowych,

   2) działalności kantorowej,

   3) wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

2. Kontrola Narodowego Banku Polskiego, wykonywana w zakresie określonym  w ust. 1, polega na sprawdzaniu, czy:

   1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie     z jego warunkami,

   2) działalność kantorowa jest prowadzona zgodnie z ustawą, przepisami     wydanymi na jej podstawie oraz warunkami określonymi w zezwoleniu na     jej prowadzenie,

   3) obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest wykonywany przez     rezydentów oraz czy dane przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są     zgodne ze stanem faktycznym.                                   

                                Art. 34.

Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pracownicy NarodowegoBanku Polskiego, zwani dalej "kontrolerami", w siedzibie jednostkikontrolowanej lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniulegitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia zawierającego wszczególności ich nazwiska, numery legitymacji służbowych oraz informacjęo zakresie kontroli.                                   

                                Art. 35.

1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolerom  warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a także dostęp  do całej dokumentacji związanej z zakresem kontroli.

2. Na żądanie kontrolera przedstawiciele oraz pracownicy kontrolowanej  jednostki są obowiązani udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz  sporządzać zestawienia i obliczenia, w zakresie przeprowadzanej  kontroli.

3. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w siedzibie  jednostki kontrolowanej, mają prawo do:

   1) wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w     obecności jej przedstawiciela,

   2) poruszania się po terenie kontrolowanej jednostki bez obowiązku     posiadania przepustki.

4. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w jednostce  kontrolowanej, nie mogą być poddani rewizji osobistej.                                   

                                Art. 36.

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonymprzez siebie:

   1) protokóle, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie     jednostki kontrolowanej, lub

   2) sprawozdaniu, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie     Narodowego Banku Polskiego.                                   

                                Art. 37.

1. Protokół, o którym mowa w art. 36 pkt 1, sporządza się w dwóch  egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej  jednostce.

2. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedstawiciel kontrolowanej  jednostki.

3. Odmowa podpisania protokółu przez przedstawiciela kontrolowanej  jednostki nie stanowi przeszkody do przekazania jej podpisanego przez  kontrolera protokółu.

4. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki może, w terminie 14 dni od  otrzymania protokółu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do  zawartych w nim ustaleń.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, w  całości lub części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko  kontrolowanej jednostce.                                   

                                Art. 38.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36 pkt 2, sporządza się w dwóch  egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej  jednostce.

2. Sprawozdanie z kontroli podpisuje kontroler.

3. W zakresie zgłaszania zastrzeżeń przez kontrolowaną jednostkę do  ustaleń sprawozdania oraz zajmowania stanowiska wobec tych zastrzeżeń  przez kontrolującego stosuje się przepisy art. 37 ust. 4 i 5.                                   

                                Art. 39.

Rezydenci, dokonujący czynności w zakresie objętym kontrolą NarodowegoBanku Polskiego, są obowiązani przechowywać dokumenty związane z tymiczynnościami, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym czynności te zostały dokonane.                                   

                                Art. 40.

1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli  nieprawidłowości, Narodowy Bank Polski przekazuje kontrolowanej  jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać:

   1) zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem naruszonych przepisów     prawa,

   2) wnioski wynikające z ustaleń kontroli, zmierzające do usunięcia     stwierdzonych nieprawidłowości,

   3) zobowiązanie jednostki kontrolowanej do powiadomienia o sposobie i     terminie realizacji zaleceń pokontrolnych.                                   

                                Art. 41.

W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnieniawykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowaną jednostkę lub innypodmiot, Narodowy Bank Polski powiadamia o tym właściwy organ zgodnie zobowiązującymi przepisami.                                   

                                Art. 42.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opiniiPrezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia,tryb wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w art.33, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania objętych niączynności.

Podobne prace

Do góry