Ocena brak

Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji. Na kontrolę administracji składa się :

1. Kontrola parlamentarna  

Sprawowana przez sejm i senat. jest to możliwość pociągnięcia ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej lub parlamentarnej. Najczęściej wykorzystywano w praktyce interpelacje – dot. one administracji wszystkich szczebli. Po wprowadzeniu ograniczeń w 1926 r  w ich zgłaszaniu ich liczba zmalała.

Po 1935 przestały odgrywać większe znaczenie. Ważną formę kontroli stanowiło w całym okresie międzywojennym uchwalanie budżetu oraz kontrolowanie jego wykonania. Za pośrednictwem Komisji Kontroli Długów Państwa parlament sprawował kontrolę nad długami państwa.

2. Kontrola państwowa 

Sprawowała ją Najwyższa Izba Kontroli NIK oraz Izby Okręgowe Kontroli NIK powołana do życia w 1919 r działała na podstawie ustawy z 3.06 1921 r o kontroli państwowej. Na czele NIK stał Prezes mianowany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów. Za swą działalność odpowiadał przed parlamentem. Kontroli podlegały wszystkie jednostki administracji państwowej, a także samorządowej oraz stowarzyszenia i fundacje, które działały z gwarancją finansową Skarbu Państwa. NIK badała działalność finansową oraz zamknięcia rachunków państwa. Co roku prezes NIK składał prezydentowi oraz parlamentowi sprawozdanie z działalności kontrolnej., sejmowi – sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie rządowi absolutorium.

3. Kontrola sądowa

Sprawowana była przez sądy administracyjneNajwyższy Trybunał Administracyjny, niższe sądy administracyjne działające na terenie byłego zaboru pruskiego Od 1935 działał powołany na czas przejściowy Inwalidzki Sąd Administracyjny.

Podobne prace

Do góry