Ocena brak

Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Kontrola parlamentarna- Parlament wykonuje zadania kontrolne wobec władzy wykonawczej, inaczej mówiąc kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność, jest to odpowiedzialność polityczna. Dlatego parlament można określić jako organ kontroli politycznej. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. Sejm na swoich posiedzeniach plenerowych sprawuje funkcje kontrolne tylko w sprawach o zasadniczym znaczeniu i w ograniczonych przypadkach. Dzieje się to zwłaszcza w czasie debaty nad projektem ustawy budżetowej,.. W szerszym zakresie kontrolę administracji sprawują komisje sejmowe.

Zgodnie z regulowaniem Sejmu komisje rozpatrują sprawozdania i informacja ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także kierowników innych urzędów i instytucji państwowych,

Poszczególni posłowie- w wykonaniu swoich obowiązków poselskich mają prawo podejmować interwencje w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach i zakładach państwowych oraz organizacjach społecznych, a także w niepaństwowych jednostkach organizacyjnych dla załatwienia spraw, które wnoszą we własnym imieniu wyborcy. Posłowie mają prawo składać interpelacje oraz zgłaszać zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących- kierowane do członków Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry