Ocena brak

KONTROLA ADMINISTRACJI

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 1. o charakterze funkcjonalnym – związana ze sprawowaniem funkcji kierowniczej, względem podwładnych, samokontrola - w większych jednostkach organizacyjnych wyodrębnia się specjalne komórki kontroli np. komisje rewizyjne

 2. instytucjonalna – dokonywana przez specjalnie powołane organy

 3. kontrola resortowa – wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący i kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji rządowej

 4. kontrola instancyjna – jest najczęściej formą wykonywania kontroli resortowej, wiąże się często z wykonywaniem funkcji nadzoru

 5. kontrola międzyresortowa – o pełnym zakresie międzyresortowym: kontrola skarbowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna , Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa; o ograniczonym zakresie międzyresortowym: Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych…

 6. kontrola prokuratorska

 7. kontrola regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego

 

KONTROLA ZEWNĘTRZNA

 1. kontrola parlamentarna > Rada Ministrów (odpowiedzialność polityczna), ministrów i podległych im podmiotów; komisje sejmowe – ministrowie, kierownicy centralnych organów państwa, innych urzędów i instytucji państwowych

 2. kontrola państwowa -> NIK

 3. kontrola sądów i trybunałów

 4. kontrola sprawowana przez rzecznika Praw Obywatelskich – art. 208 Konstytucji, opieka/ochrona jednostki przed nielegalnym działaniem państwa (stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej); uczestniczy w różnych postępowaniach – karne, cywilne, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się przyłączyć do postępowania, włącza akces – na prawach strony, *przed sadami administracyjnymi – występuje ze skargą, nie uczestniczył w postępowaniu administracyjnym, ale może wnieść skargę (dłuższy termin-6 miesięcy); posiada immunitet, apolityczny, patrz Prezes Nik

 5. kontrola sprawowana przez pozaadministracyjne organy państwa – Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Państwową Inspekcje Pracy

 6. kontrola społeczna

Podobne prace

Do góry