Ocena brak

Kontrakty forward

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi są kontrakty forward. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych.

Transakcja terminowa prawie zawsze zawiera w sobie element spekulacji, wynikający z przewidywania że towar lub walor który jest jej przedmiotem, można będzie przed momentem zapadalności lub bezpośrednio po nim kupić lub sprzedać po cenie korzystniejszej niż ustalono w kontrakcie. Sprzedawca spodziewa się że do czasu realizacji transakcji kurs dobra spadnie poniżej wyznaczonego, a więc zarobi sprzedając dobro po cenie wyższej od rynkowej. Z kolei kupujący spodziewa się wzrostu ceny dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z zyskiem. Jednak kontrakty forward ze względu swoje cechy są raczej instrumentem zabezpieczającym niż spekulacyjnym

Kontrakty forward są najbliższe przeciętnemu człowiekowi ze wszystkich finansowych instrumentów pochodnych, mającymi za zadanie zabezpieczenie przed mogącymi wystąpić w przyszłości zmianami cen. Gdy z kimś umawiamy się na zakup np. kociąt i ustalamy że zapłacimy za nie x PLN gdy tylko będzie można je zabrać matce to jest to kontrakt foward ponieważ zobowiązujemy się zapłacić dziś ustaloną cenę za towar który odbierzemy w przyszłości.

Kontrakt terminowy forward jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie w przyszłości, w określonej ilości oraz określonej jakości po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy. Kontrakty forward są bezwarunkowe co oznacza że kontrahenci w dniu realizacji kontraktu muszą bezwarunkowo wykonać zobowiązanie wynikające z zawartej umowy, w przeciwieństwie do opcji – które są transakcjami warunkowymi – gdzie nabywca może odstąpić od jej wykonania jeśli uzna że realizacja kontraktu jest nieopłacalna finansowo1.

Kontrakty forward mogą być zawierane na różne produkty jednak najczęściej przedmiotem kontraktów forward są:

  • dobra przemysłowe lub rolne np.: miedź lub pszenica, metale szlachetne

  • waluty, wówczas mamy do czynienia z walutowymi kontraktami forward,

  • obligacje lub stopa procentowa, wówczas mamy do czynienia z procentowymi kontraktami forward.

Kontrakty forward są zawierane po to, że jeden z kontrahentów może oczekiwać iż przyszła cena natychmiastowa będzie się różniła od ceny wykonania kontraktu, czyli kontrahent różni się w swych poglądach od poglądów panujących na rynku. Innym powodem może być chęć wykorzystania ich do tworzenia syntetycznych aktywów. Głównym jednak powodem zawierania kontraktów forward jest chęć zmniejszenia ryzyka poprzez ustalenie cen przyszłych transakcji. Np. importer samochodów zna obecny koszt produkcji samochodów zarówno w walucie krajowej jak i zagranicznej. Może mieć również rozeznanie za ile w walucie krajowej będzie mógł sprzedać dany samochód, ale nie ma pewności ile będzie musiał za ten samochód zapłacić w walucie krajowej w momencie dostawy, gdyż płatność będzie w walucie obcej. Aby wyeliminować tę niepewność, importer może dziś skorzystać z kontraktu forward i w ten sposób zapewnić sobie dzisiaj przyszły kurs wymiany waluty krajowej na obcą.

W kontekście redukcji ryzyka liczba potencjalnych użytkowników kontraktów forward jest niezmiennie uzależniona od liczby osób i przedsiębiorstw, które mają do czynienia z problemem niepewności co do przyszłego poziomu cen.

Kontrakty forward nie muszą być wystandaryzowane i nie są przedmiotem obrotu giełdowego, są oferowane przez instytucje finansowe ich klientom lub innym instytucją finansowym. Dowolność w ustalaniu warunków kontraktu, czyli brak standaryzacji utrudnia obrót nimi głównie z powodu braku płynności, ale też nie muszą spełniać warunków ustalonych przez giełdy, zaś data dostawy może być dowolnym dniem, wygodnym dla obu stron transakcji. Z reguły określany jest jeden dzień dostawy. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach kontraktu forward odbywa się również w drodze negocjacji między stronami transakcji.

Forward jest kontraktem na zamówienie, co oznacza, że może być zawarty na dowolną ilość towaru z dostawą na dowolny dzień. Z tego powodu kontraktami forward handluje się tylko na rynku pozagiełdowym. Zawarcie kontraktu nie wymaga wniesienia depozytu a płatność następuje dopiero po dostawie. Jest z tym związane duże ryzyko niedotrzymania warunków transakcji. W rezultacie do pozagiełdowych rynków terminowych są dopuszczane jedynie duże korporacje, banki i rządy, mające łatwy dostęp do linii kredytowych i posiadające zaufanie. 2

 

 

Podobne prace

Do góry