Ocena brak

Kontrakt spółki, przesłanki powstania, obowiązki wspólników

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Kontrakt spółki (societas) miał miejsce gdy minimum dwie osoby (wspólnicy) zobowiązywały się do wniesienia wkładu (aportu) o wartości majątkowej w celu osiągnięcia celu gospodarczego. Aportem mogła być gotówka, rzecz bądź umiejętności wspólnika. W kontrakcie wspólnicy zobowiązywali się co do podziału zysków i strat, zabroniona była lwia spółka, w której jeden ze wspólników nie ma prawa do zysku, a odpowiada za straty.

    Każdy ze wspólników miał prawo do reprezentowania spółki, często jednak wybierali zarządcę. Odpowiadał on za rozmyślne działanie na szkodę wspólnika (dolus), grube niedbalstwo (culpa lata) i za brak staranności, jakiej dokładał zabiegając o swoje interesy (culpa levis in concreto). Zarządca był osobiście uprawniony lub zobowiązany, dokonywał potem rozliczeń ze wspólnikami. Rozwiązanie spółki następowało na skutek porozumienia stron, wypowiedzenia wspólnika lub jego śmierci, w razie utraty wspólnego majątku.

Podobne prace

Do góry