Ocena brak

Konto księgowe

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Konto księgowe

Transkrypt

Konto księgowe
1. Konto ­ urządzenie księgowe służące do bieżącego, ciągłego i systematycznego ujmowania operacji 
gospodarczych.
2. Konto księgowe to rachunek dynamiczny aktywów i pasywów, inaczej rachunek zmian majątku i źródeł 
jego pochodzenia.
3. Konto ukazuje powiązanie rachunku statycznego (bilansu) z rachunkiem dynamicznym (z kontami).
4. Układy graficzne konta:
a) konto jednostronne (inaczej: jednostronicowe, drabinkowe, pagina jednostronna tabela),
b)  konto dwustronne (inaczej: dwustronicowe, folio, dwustronna tabela).
5. Elementy konta księgowego:
a) nazwa konta ­ określa przedmiot ewidencji,
b) symbol cyfrowy ­ wynika z umiejscowienia konta w wykazie kont,
c) dwie strony 
­ lewa „Debet" (Dt) lub „Winien" (Wn)
­ prawa „Credit" (Ct) lub „Ma" (Ma).
6. Elementy informacyjne występujące podczas zapisywania operacji gospodarczych na kontach:
a) data zapisu,
b) symbol i numer dowodu będącego podstawą zapisu,
c) treść operacji gospodarczej,
d) wartość operacji.
7. Dokonanie zapisu po lewej stronie konta określa się jako:
a) zapisanie po stronie Wn konta,
b) zapisanie po stronie Dt konta,
c) debetowanie konta,
d) obciążenie konta.
e) zapisanie w ciężar konta.
8. Dokonanie zapisu po prawej strome konta określa się jako:
a) zapisanie po stronie Ma konta,
b) zapisanie po stronie Ct konta,
c) kredytowanie konta,
d) uznanie konta.
e) zapisanie na dobro konta.
9. Konto teowe (od kształtu litery T) ­ uproszczony schemat konta dwustronnego przystosowany do celów 
dydaktycznych.
10.  Wyjaśnienie pojęć:
a) saldo początkowe (skrót Sp) ­ stan danego składnika aktywów lub pasywów na początek 
okresu sprawozdawczego,
b) obrót konta 
­  suma   kwot   zapisanych   po  jednej  ze   stron   konta,  zgodnie  ze   stronami 
konta, wyróżniamy obrót debetowy i obrót kredytowy, 

c) saldo   końcowe   (skrót   Sk)   ­   stan   składnika   na   koniec   okresu   ­   jest   to   różnica   między 
obrotami stron konta, przybiera nazwę tej strony po której obrót jest większy, zapisywane 
jest po stronie mniejszych obrotów w celu zrównoważenia stron konta.
11. Funkcjonowanie kont bilansowych :
a) kont aktywnych, których przedmiotem ewidencji jest składnik majątku (aktywów),
b) kont pasywnych, których przedmiotem ewidencji jest składnik kapitału (pasywów).
   Dt

Konto aktywów        Ct

  Saldo początkowe
(z bilansu otwarcia)

  Zmniejszenie stanu 
aktywów

Sp

      ­­

     Dt

Konto pasywów         Ct

 Zmniejszenie stanu   Saldo początkowe
pasywów
   (z bilansu otwarcia)
     ­­

      Sp

 Zwiększenie stanu
Aktywów

   Zwiększenie stanu
pasywów

+

    Obrót debetowy

        +

    Obrót kredytowy

    Obrót debetowy 

     Obrót kredytowy

     Saldo końcowe
     Saldo końcowe
         debetowe
         kredytowe
  (do bilansu zamknięcia) 
  (do bilansu zamknięcia)
    Sk
    Suma kontrolna 
                    iw    =

     Suma kontrolna 

    Sk
    Suma kontrolna 

      Suma kontrolna

=

12. Zadania kont bilansowych charakteryzujących majątek i kapitały jednostki:
a) ujęcie stanów początkowych aktywów i pasywów z bilansu początkowego,
b) ewidencja   zmian   w   stanach   aktywów   i   pasywów   w   wyniku   zaistniałych   operacji 
gospodarczych,
c) ustalenie stanów końcowych majątku i źródeł jego pochodzenia w celu wykazania ich w 
bilansie końcowym.
13. Podstawowa zasada księgowania (ewidencjonowania) operacji gospodarczych na kontach to zasada 
podwójnego zapisu, która polega na tym, że każda operacja jest zapisywana:
a) na dwóch kontach (podczas zapisu prostego),
b) po przeciwnych stronach tych kont (zgodnie z zasadą przeciwwagi),
c) w tej samej wartości (zgodnie z zasadą równowagi).
14. Zasada podwójnego zapisu wynika z interpretacji operacji gospodarczych oraz z zasad funkcjonowania 
kont   bilansowych   i   jest   przedłużeniem   bilansowej   metody   ujmowania   majątku.   Stąd   wynikają 
następujące równości:
a) ?  Sp debetowych wszystkich kont = ?  Sp kredytowych wszystkich kont,
b) ?  obrotów debetowych wszystkich kont = ?  obrotów kredytowych wszystkich kont,

c) ?  Sk debetowych wszystkich kont = ?  Sk kredytowych wszystkich kont.

     
    Powyższe równości wykazywane są w zestawieniu obrotów i sald.
15. Konta,   na   których   zapisuje   się   operacje   zgodnie   z   zasadą   podwójnego   księgowania   nazywa   się 
kontami syntetycznymi.
16. Kontami   korespondującymi   lub   przeciwstawnymi   nazywa   się   konta   uczestniczące   w   podwójnym 
zapisie danej operacji gospodarczej.
17. Cykl ewidencji księgowej:
a) sporządzenie   bilansu   początkowego   zwanego   inaczej   bilansem   otwarcia   (w   jednostce 
która kontynuuje działalność bilans początkowy to bilans końcowy poprzedniego okresu 
sprawozdawczego),
b) otwarcie kont:
- wpisanie nazw i symboli cyfrowych,
- przeniesienie   stanów   początkowych   z   bilansu   (jeżeli   dany   składnik   nie 
występował   w   bilansie,   konto   otwieramy   pierwszą   operacją   dotyczącą   danej 
pozycji),
c) ewidencja   operacji   gospodarczych   na   kontach   zgodnie   z   zasadą   podwójnego   zapisu 
(podstawą księgowań są dowody księgowe, po wcześniejszym ich zadekretowaniu),
d) sporządzenie   zestawienia   obrotów   i   sald   (zwanego   inaczej   bilansem   próbnym   lub 
obrotówką) celach kontrolnych, informacyjnych i sprawozdawczych,
- ustalenie obrotów debetowych i kredytowych na wszystkich kontach,
- wpisanie nazw kont do zestawienia,
- wpisanie obrotów do odpowiednich kolumn zestawienia,
- zbilansowanie   obrotów   debetowych   i   kredytowych   wszystkich   kont   przez   ich 
zsumowanie i uzgodnienie,
- obliczenie   sald   poszczególnych   kont   i   wpisanie   ich   do   odpowiednich   kolumn 
zestawienia,
- zbilansowanie   sald   debetowych   i   kredytowych   wszystkich   kont   przez   ich 
zsumowanie i uzgodnienie,
e) sporządzenie   bilansu   końcowego   na   koniec   okresu   sprawozdawczego   na   podstawie 
bilansu próbnego,
f) zamknięcie kont:
- wpisanie sald końcowych,
- uzgodnienie sum kontrolnych.
Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego miesiąca (art. 18 ust. 1 Ustawy o 
rachunkowości). Pełna ­ rozwinięta ­ forma zestawienia obejmuje: nazwy i symbole kont, salda początkowe 
z   bilansu   otwarcia,   obroty   debetowe   i   kredytowe   bieżącego   miesiąca,   obroty   debetowe   i   kredytowe 
narastająco   od   początku   roku,   salda   końcowe.   Uproszczona   forma   zestawienia   stosowana   do   celów 
dydaktycznych   obejmuje:   nazwy   i   symbole   kont,   obroty   debetowe   i   kredytowe   kont   łącznie   z   saldem 
początkowym, salda końcowe.
Zestawienie   obrotów   i   sald   umożliwia   ujawnienie   błędów,   które   naruszają   zasadę   podwójne 
księgowania,   o   takich   błędach   świadczy   brak   zgodności   obrotów   debetowych   i   kredytowych   oraz   sald 
końcowych debetowych i kredytowych wszystkich kont.
18.
Błędy popełnione w ewidencji księgowej można poprawić w dwojaki sposób (art. 25 ust. 1 Ustawy 
o rachunkowości):
a) przez   skreślenie   dotychczasowej   treści   i   wpisanie   nowej   z   zachowaniem   czytelności 
błędne   zapisu,   oraz   podpisanie   poprawki     umieszczenie   daty,   poprawki   muszą   być 

dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po 
zamknięciu miesiąca,
b) przez   wprowadzenie   do   ksiąg   rachunkowych   dowodu   zawierającego   korekty   błędnych 
zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi,
- zapis   dodatni   to   tzw.   „storno   czarne",   które   polega   na   dokonaniu   zapisu 
korygującego na tych samych kontach, na których miał miejsce zapis błędny ale 
po   przeciwnych   stronach   w   stosunku   do   zapisu   błędnego,   storno   czarne 
sztucznie   zwiększa   obroty   na   kontach,   dlatego   w   praktyce   rzadko   jest 
stosowane,
- zapis   ujemny   to   tzw.   „storno   czerwone",   które   polega   na   dokonaniu   zapisu 
korygującego   za   pomocą   liczb   ujemnych   (zapisanych   w   praktyce   kolorem 
czerwonym   lub   ze   znakiem   ­   albo   na   niebiesko   w   ramce)   na   tych   samych 
kontach, na których miał miejsce zapis błędny i po tych samych stronach kont; 
storno czerwone nie powoduje zniekształcenia obrotów kont.

CYKL EWIDENCJI KSIEGOWEJ
Bilans początkowy
Aktywa

    Wn  Konta aktywów   Ma

Pasywa

   Wn  Konta pasywów   Ma

Sp

       Sp

+

       – 
       –
EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH        +
ZGODNIE Z ZASADĄ PODWÓJNEGO KSIĘGOWANIA

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
      Sk
   debetowe

      Sk
  kredytowe

Bilans końcowy
Aktywa

Pasywa

Podobne prace

Do góry