Ocena brak

KONTA BILANSOWE

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt KONTA BILANSOWE

Transkrypt

KONTA BILANSOWE
Konta bilansowe dzielimy zasadniczo na aktywne, pasywne i aktywno ­ pasywne. 
Konta aktywne mają salda debetowe ­ sumy, wynikające z bilansu otwarcia, zapisujemy na nich po stronie 
Debet. Również po stronie Debet zapisujemy na tych kontach wszelkie zwiększenia, podczas gdy zmniejszenia 
zapisujemy po stronie przeciwnej ­ Credit. Saldo końcowe (do bilansu zamknięcia) występuje na tych kontach po 
stronie Credit. 

Przykłady kont aktywnych: środki trwałe, materiały, należności od odbiorcy X itp. 
Konta pasywne mają salda kredytowe ­ sumy, wynikające z bilansu otwarcia, zapisujemy na nich po stronie 
Credit. Również po stronie Credit zapisujemy na kontach pasywnych wszelkie zwiększenia, podczas gdy 
zmniejszenia zapisujemy po stronie Debet. Saldo końcowe (do bilansu zamknięcia) występuje na kontach 
pasywnych po stronie Debet. 

Przykłady kont pasywnych: kapitał własny, kredyt w rachunku bieżącym itp. 
Obok kont aktywnych i pasywnych występują również konta aktywno­pasywne. Typowym przykładem takiego 
konta są "rozliczenia z kontrahentami" ­ są tu ujmowane zarówno należności (będące aktywami), jak i 
zobowiązania (wchodzące w pasywa firmy). Konto aktywno pasywne ma dwa salda (jest kontem dwusaldowym), 
rejestruje rozrachunki o przeciwstawnej treści 

KONTA WYNIKOWE

Konta wynikowe nie posiadają sald ­ początkowego i końcowego ­ wyliczamy więc na nich tylko obroty
Konta kosztów rejestrują wszelkie poniesione koszty po stronie Debet. Ich ewentualne zmniejszenia są 
rejestrowane na kontach kosztowych po stronie Credit. 

Konta przychodów zachowują się odwrotnie: wszelkie przychody są księgowane po stronie Credit, a ich 
ewentualne zmniejszenia po stronie Debet. 

KONTA ROZLICZENIOWE

Konta rozliczeniowe są tworzone w wyniku podzielności pionowej. Tworzymy je wówczas, gdy dla celów 
kontrolnych lub ewidencyjnych chcemy sprawdzić i zachować dane obroty gospodarcze. 

RODZAJE OPERACJI GOSPODARCZYCH

Operacje gospodarcze są zdarzeniami, które powodują zmianę stanu majątku lub źródeł jego pochodzenia; 
następujące w określonym momencie i wyrażane liczbowo.
Operacje gospodarcze możemy podzielić na dwie kategorie: operacje bilansowe i operacje wynikowe.
OPERACJE BILANSOWE powodują zmiany w: strukturze aktywów (operacje aktywne), strukturze pasywów 
(operacje pasywne) lub strukturze aktywów i pasywów (operacje aktywno ­ pasywne) ­ te ostatnie mogą 
zwiększać lub zmniejszać sumę bilansową, dzielimy je zatem na zwiększające i zmniejszające sumę bilansową.
OPERACJE WYNIKOWE powodują zmiany w wielkości struktury aktywów lub pasywów na skutek osiągania 
przychodów (zysków) lub ponoszenia kosztów (strat). 

Podobne prace

Do góry