Ocena brak

KONTA AKTYWNO - PASYWNE

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Dwusaldowe, łączone konta rozliczeniowe, powstają w wyniku łączenia kont aktywów z kontami pasywów. Konsekwencje łączenia wyrażają się w tym, iż: 1) konto łączone wykazuje tylko jedno saldo (tzw. saldo sald łączonych) i może mieć charakter aktywu lub pasywu, np. połączenie kont ,,Rachunek bankowy” i ,,Kredyty bankowe” powoduje powstanie konta ,,Rachunek bieżący”, które może mieć zmienne saldo (Ct lub Dt), co zależy od tego, czy klient wobec banku w danym momencie jest jego dłużnikiem czy wierzycielem.

Łączenie to polega na wzajemnym kompensowaniu sald początkowych i końcowych kont łączonych oraz obrotów między tymi kontami; 2) konto łączone wykazuje dwa salda, podobnie jak wykazywały poprzednio łączone konta, a więc osobno saldo aktywów i saldo pasywów, np. połączenie konta ,,Należności” z kontem ,,Zobowiązania” dla wielu kontrahentów powoduje powstanie konta ,,Rozrachunki”, które na koniec danego okresu może wykazywać: jedno saldo Dt lub Ct, równocześnie dwa salda Dt i Ct albo może nie wykazywać żadnego salda.

Inne łączone aktywno-pasywne konta dwusaldowe to: 1) ,,Rozliczenia międzyokresowe kosztów” zawierające ,,Rozliczenia międzyokresowe czynne” i ,,Rozliczenia międzyokresowe bierne”; 2) ,,Rozliczenie zakupu” zawierające: Dt - ,,Dostawy w drodze” i Ct - ,,Dostawy niefakturowane”.

Podobne prace

Do góry