Ocena brak

KONSTYTUCYJNY MODEL KONTROLI PAŃSTWOWEJ

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Kontrola- badanie, ocena cudzej działalności z. określonego punktu widzenia. Obejmuje więc: ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostki kontrolowanej, porównanie stanu faktycznego ź obowiązującymi wzorcami działania, ustalenie przyczyn występujących niezgodności, wyciąganie wniosków mających na celu zapewnienie pełnej zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi założeniami i wzorcami.

Kontrolę państwową łączy się z NIK: prowadzenie kontroli działalności gospodarczej, finansowej, organizacyjno administracyjnej, organów adm. rządowej, podlegających im jednostek z punktu widzenia ich legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Oznacza to: zgodność z obowiązującym prawem, odpowiedniość środków do określonych potrzeb i racjonalne ich wykorzystanie, określoną staranność wyznaczoną wystarczającą wiedzą i dobrą w i arą.

Zasada kolegialności działania NIK- ( kolegium" wew. kierowniczy organ podejmujący uchwałę dot. najbardziej istotnych kwestii działalności izby). Istnieje model bezpośredniej podległości NIK parlamentowi: Prezes NIK odpowiedz, przed Sejmem, Prezes NIK powołany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat, Sejm przyjmuje sprawozdania z działalności NIK, współpraca NIK z Sejmem w procedurze udzielania absolutorium rządowi.

Podobne prace

Do góry