Ocena brak

Konstytucyjne wolności i prawa polityczne

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Prawa i wolności polityczne mają pod względem podmiotowym bardziej zróżnicowany charakter. Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym przyznane zostały tylko obywatelom polskim..

Oto katalog tych i wolności :

1. Prawa związane z udziałem w życiu publicznym :

- prawo głosowania w wyborach i referendach

- prawo kandydowania w wyborach

- prawo inicjatywy ustawodawczej

- prawo do dostępu do służby publicznej

- prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

- prawo składania petycji, wniosków skarg w interesie publicznym, jak własnym bądź osób trzecich.

2. Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestnictwa w nich : warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzania.

3. Wolność zrzeszania się – najogólniej dotyczy swobody zakładania zrzeszeń i swobody uczestniczenia w nich. Wolność zrzeszania jest traktowana nie tylko jako prawo jednostek, ale też jako jedna z podstawowych zasad ustroju RP. Zrzeszania się mogą przybierać różne formy prawne – związków zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.

Podobne prace

Do góry