Ocena brak

Konstytucyjne przesłanki pociągnięcia sprawcy czynu do odpowiedzialności karnej

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

art. 42 ust. 1 - mówi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukarania za czyn który w czasie jego pełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

Ust. 2

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.

Ust. 3

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Jest to powszechnie uznawana w demokratycznych systemach ustrojowych zasada domniemania niewinności zatrzymanego ( art. 42 ust. 3 ).

Zasada NULLUM GRIMEN SINE LEGE – nie ma przestępstwa bez prawa, czyli tylko prawo może określić przestępstwo.

NULLA POENA SINE LEGE – tylko prawo może określić karę, czyli nie ma kary bez prawa.

Podobne prace

Do góry