Ocena brak

Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz przepadku rzeczy

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 41 – stanowi, ze każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą, a pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Ust. 2

Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.

Ust. 3

Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sadu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

Ust.4

Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.

Ust. 5 każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Przepadek rzeczy ( co łączy się z procedura karną ) może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie ( art. 46).

Podobne prace

Do góry