Ocena brak

Konstytucyjne prawa osoby zatrzymanej lub pozbawionej wolności nie na podstawie wyroku sądowego

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 41 ust. 2 konstytucja mówi, że każdy pozbawiony wolności nie podstawie wyroku sadowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia.

O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.

Ust. 3

Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania . Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

Ust. 4

Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.

Ust. 5

Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Nikt nie może być pozbawiony wolności, ani też ograniczony w jej korzystaniu inaczej, niż na warunkach określonych w ustawie. To właśnie ustawa winna określać kto, kiedy i z jakich powodów oraz na jakiej podstawie ma działać z naruszeniem wolności osobistej jednostki.

Pozbawienie wolności może być dokonane w różnych sposób ( zatrzymanie, aresztowanie, skazanie) z tym, że daje prawo w przypadku pozbawienia nie na podstawie wyroku sądu, do odwołania się pozbawionego wolności, do niezawisłego sądu w celu ustalenia legalności tego pozbawienia.

Podobne prace

Do góry