Ocena brak

Konstytucyjna regulacja praw dziecka

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Konstytucja przyznaje szczególny status prawny dzieciom – a więc osobom fizycznym, które nie uzyskały jeszcze pełnoletności.

Konstytucja określa - jako zasadę polityki państwa – obowiązek zapewnienia ochrony praw dziecka (art. 72).

Polega to w szczególności na ochronie dziecka przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją i wyzyskiem, z czym łączy się m.in. ustanowienie obowiązku szkolnego do ukończenia 18 roku życia oraz zakaz stałego zatrudniania dzieci poniżej 16 lat.

Dziecko, tak jak każda osoba fizyczna , jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych (z wyjątkiem przepisów konstytucyjnych wymagających osiągnięcia określonego wieku np. w odniesieniu do czynnego i biernego prawa wyborczego).

Nie oznacza to, by dziecko mogło wszystkie te prawa i wolności wykonywać samodzielnie, nawet przepisy konstytucyjne stanowią, że dziecko funkcjonować powinno w ramach rodziny, a podstawowe decyzje dotyczące wychowania i wykształcenia dziecka muszą należeć do rodziców.

  • Konstytucja ustanawia też obowiązek władz publicznych do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania dziecka.

  • Oraz obowiązek rodziców do uwzględniania stopnia dojrzałości dziecka, jego przekonań oraz wolności jego sumienia i wyznania w procesie wychowania dziecka (w szczególności w sprawach wychowania religijnego i moralnego),

  • Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy ze strony władz publicznych,

  • Zapewnieniu ochrony praw dziecka służyć ma powołanie Rzecznika Praw dziecka – co określać ma ustawa.

Podobne prace

Do góry