Ocena brak

Konstytucyjna regulacja finansów publicznych

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Z uwagi na szczególne znaczenie gospodarki finansowej dla funkcjonowania państwa i wiele pokus mogących skłaniać rząd do niewłaściwego wykorzystywania wpływów na sytuację finansową państwa, Konstytucja przyjęła pewne uregulowania ograniczające samodzielność rządu w zarządzaniu finansami państwowymi. Dotyczą one:

  1. precyzyjnego określenia zasady wyłączności ustawy dla normowania spraw związanych z finansami publicznymi,

  2. precyzyjnego uchwalania budżetu państwa w formie ustawy i kontroli jego wykonywania,

  3. nadania samodzielnej pozycji konstytucyjnej NBP jako centralnemu bankowi państwa. (emisja pieniądza).

Zasada wyłączności ustawy – ozn, że pewne kwestie najważniejsze mogą być regulowane tylko w drodze ustawy, lub z jego wyraźnego upoważnienia. Ustawy muszą określać:

  1. porządek i ramy publicznej gospodarki finansowej /art. 216/, a więc ustawa musi regulować sposób gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne,
  2. system podatków i opłat /art. 217/, 
  3. organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa /art. 218/, 
  4. unormowanie prawa budżetowego /art. 219 ust 2/.

Konstytucja ustala również 2 konkretne zasady polityki finansowej:

  • zaciąganie pożyczek lub udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo nie może prowadzić do przekroczenia przez państwowy dług publiczny 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto /art. 216 ust 5/,

  • ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrycia deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa /art. 220 ust 2/.

Projekt budżetu państwa uchwala RM, jak również kieruje wykonaniem tego budżetu, chroni interesy Skarbu Państwa. Szczególna rola przypada Ministrowi Finansów jako organowi właściwemu.

Ustawa budżetowa składa się z 2 elementów:

* tekstu ujętego w artykuły i wyznaczającego prawne ramy budżetu;

* załącznika, zawierającego specyfikację dochodów i wydatków poszczególnych organów państwowych na konkretne cele.

Podobne prace

Do góry