Ocena brak

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Autor /Frobonereetup Dodano /13.11.2005

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się.
Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. .
Przez pojęcie praw i wolności osobistych rozumiemy te wszystkie swobody i uprawnienia jednostki, które zapewniają jej nieskrępowany rozwój na wszystkich płaszczyznach egzystencji (zarówno egzystencji w płaszczyźnie fizycznej, psychicznej jak i prawnej). Rozwój wolny od wszelkich pozaprawnych działań przyjmujących postać zewnętrznej ingerencji. Tak pojmowane wolności i prawa osobiste mają zapewnić jednostce z jednej strony swobodny wybór postępowania dotyczącego własnego życia (np. wolność sumienia i wyznania, wolność przemieszczania się, wolność wyboru miejsca zamieszkania, wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, wolność słowa, wolność myśli), z drugiej zaś wskazać zasady funkcjonowania jej jako podmiotu prawa (np. prawo do życia, zasada podmiotowości prawnej, wolność od ukarania jej za czyn nie będący przestępstwem w momencie jego popełnienia) oraz środki ochrony przewidziane w sytuacji zagrożeń naruszeń gwarantowanych wartości (np. wolność i bezpieczeństwo osobiste, wolność od tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zakaz przeprowadzania eksperymentów bez zgody osoby im poddanej, zakaz niewolnictwa, prawo do sądu).
Prawa i wolności osobiste zostały potwierdzone najwcześniej, najpierw w aktach prawa wewnętrznego (konstytucjach), a następnie w aktach prawa międzynarodowego. „Najbardziej podstawowe z nich tj. prawo do życia, wolność myśli, zakaz niewolnictwa i poddaństwa, zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania, wolność sumienia i wyznania, prawo do podmiotowości prawnej, zakaz karania bez podstawy prawnej, a także zakaz więzienia za długi, uznane są za uniwersalne standardy wszystkich regulacji odnoszących się do statusu jednostki ”
Ustawa zasadnicza reguluje prawa i wolności osobiste w art. 38-56. Można je sklasyfikować w następującym katalogu.
1. Prawo do życia;
2. Zakaz eksperymentów naukowych w tym medycznych bez dobrowolnie wyrażonej zgody pacjenta;
3. Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania;
4. Wolność i bezpieczeństwo osobiste. Pozbawienie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym przez ustawę z prawem odwołania się do sądu, a także z prawem do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności (art.41);
5. Odpowiedzialność karna tylko za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art.42 ust.1);
6. Prawo do obrony w postępowaniu karnym (art.42 ust.2);
7. Domniemanie niewinności, dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu (art.42 ust. 3);
8.

Podobne prace

Do góry