Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - STRATEGIE BUDOWY TEORII

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Teorie mogą być konstruowane wg jednej z dwóch podstawowych strategii metodologicznych:

  • INDUKCJONIZM – najpierw badanie empiryczne a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii. Podstawową metodą przyjmowaną w tej strategii jest metoda indukcji.

Schemat:

Opis generalizacja indukcyjna testowanie

  1. Badacz dokonuje analizy zjawiska i określa jego podstawowe cechy

  2. Mierzy te cechy w różnych sytuacjach

  3. Analiza uzyskanych danych po to, aby ewentualnie ustalić czy SA one systematycznym źródłem odchyleń (wariancji)

  4. Jeśli udało się ustalić systematyczne źródło wariancji można przystąpić do opracowywania teorii

  • HIPOTETYZM – należy rozpocząć od skonstruowania hipotezy, dzięki której zyskuje się punkt orientacyjny umożliwiający poruszanie się w świecie badań empirycznych. Jest krytyczny wobec indukcjonizmu i opiera się na metodzie hipotetyczno – dedukcyjnej. (odważne stawianie hipotez a następnie ich krytyka za pomocą procedury dedukcyjnej, umożliwiającej konfrontację hipotezy z doświadczeniem) . Jest pewniejsza, stwarza możliwość wykazania wewnętrznej zgodności między zdaniami nauki, do głębszego badania rzeczywistości + umożliwia skuteczniejsze przewidywanie. Modelem tym najsprawniej posługuje się przyrodoznawstwo, mimo starań nauki społeczne odwołują się do metody indukcyjnej.

Tak rozumiana teoria jest zbiorem konsekwentnie przyjętych aksjomatów (sformułowanych hipotez) i zawiera twierdzenia na 3 szczeblach ogólności:

  1. Na szczycie AKSJOMATY: inaczej postulaty wyjściowe teorii, lub twierdzenia wysoce abstrakcyjne i z nich wyprowadzane są (2) twierdzenia średniego szczebla ogólności – twierdzenia pochodne lub teorematy- zgodnie z przyjętymi regułami logiki.(3) Końcowym etapem jest uzyskanie zbioru wzajemnie powiązanych twierdzeń, z których każde jest wyprowadzane z co najmniej jednego aksjomatu i twierdzeń bardziej abstrakcyjnych. Teoria jest tutaj rozumiana jako – ścisły lub przybliżony – zbiór konsekwencji pewnych przyjętych aksjomatów.

Podobne prace

Do góry