Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - FUNKCJE TEORII

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

 • Wyjaśniająca (eksplanacyjna)

 • Deskryptywna (opisowa) Pełniona jest wówczas gdy rezultat badawczy udziela odpowiedzi na pytania typu: jak jest? ,

w książce B. Krauz Mozer ta funkcja jest wymieniona, w tekstach z ćwiczeń już się nie pojawia (podkreślone jest , że charakterystyczne i najważniejsze dla teorii są funkcje : wyjaśniająca, prognostyczna i pragmatyczna)

 • Prognostyczna ( predykatywna)

 • Pragmatyczna ( praktyczna) - Odpowiada na pytanie: jak działać, żeby osiągnąć cel?

 • Aksjologiczna (wartościująca)

Zestaw ten bywa kwestionowany, jednak większość badaczy jest zgodna co do faktu, iż wiedza teoretyczna to przede wszystkim wiedza WYJAŚNIAJACA.

FUNKCJA WYJASNIAJĄCA TEORII

Wyjaśnienie to ogólna odpowiedź na pytanie „dlaczego” świat istnieje tak jak istnieje. Można wyodrębnić kilka zasadniczych typów wyjaśniania naukowego: dedukcyjne, nomologiczne, kauzualne (polega na wskazaniu przyczyny danego zjawiska) , funkcjonalne (jego odmiany: teleologiczne – celowościowe polegające na podaniu celu wyjaśnianego zjawiska oraz genetyczne- przedstawienie historii okoliczności które doprowadziły do danego zdarzenia/zjawiska )

WŁASNOŚCI LOGICZNE WYJASNIENIA

Wyjaśnianie aby było prawdziwe musi spełniać 4 warunki:

 1. Eksplanandum musi być konsekwencją logiczną eksplanansu

 2. Eksplanans musi zawierać ogólne prawa potrzebne do wyprowadzenia Eksplanandum

 3. Eksplanans musi mieć treść empiryczną

 4. Zdania tworzące Eksplanans muszą być prawdziwe

FUNKCJA PROGNOSTYCZNA (Na podstawie W. Krajewski, „Prawa nauki”)

 • Odpowiada na pytanie: jak będzie?

 • przewidywanie przyszłych zdarzeń (w tym przypadku schemat logiczny przewidywania jest taki sam jak schemat wyjaśniania z ta różnicą , że zamiast eksplanansu jest PRAEDICENS a zamiast Eksplanandum –PRAEDICENDUM)

 • przewidywanie służy również sprawdzaniu praw

Podobne prace

Do góry