Ocena brak

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - PRZEŁOM W MYŚLENIU O EDUKACJI

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  • Pluralizm teoretyczny – rozwój teoretycznej tolerancji. Akceptacja różnorodności teorii, wyjaśnień i propozycji jako zjawiska normalnego i pozytywnego. Rezygnacja z narzucania innym wyimaginowanych praw i autorytarnego porządku.

  • Różnice tkwiące w jednostkach nie powinny być represjonowane, lecz kultywowane – nie ma arbitralnego punktu wyjścia w pedagogice.

  • Zagrożenie uznania każdej formy działania pedagogicznego za dążenie do dominacji (śmierć pedagogiki).. Podstawę działań pedagogicznych powinny stanowić więc przesłanki czysto etyczne – podjęcie przez pedagogikę ryzyka walki o zmianę warunków życia człowieka, zniesienie niesprawiedliwości społecznych.

  • Nauczyciel traci swój „instytucjonalny autorytet”. Autorytet nauczyciela ma charakter osobisty.

  • Uprawomocnienie różnic kulturowych, etnicznych, płciowych, religijnych. Nauczyciel nie ma podstaw do narzucania uczniom jednej perspektywy postrzegania rzeczywistości. Otwarcie przestrzeni dla edukacji wielokulturowej.

  • Otwartość szkoły na wartości i styl życia przynoszony przez uczniów do szkoły. Przywrócenie znaczenia tego, co codzienne i popularne, Rezygnacja ze sztywnego encyklopedyzmu i intelektualizmu. Szkoła zaczyna się wpisywać w społeczne doświadczenia uczniów i ich przeżywanie świata.

  • Potencjał edukacyjny tradycyjnych pedagogik wydaje się być wyczerpany. Są to pedagogiki świata, który odchodzi w przeszłość.

  • Pedagogiki ponowoczesności otwierają się na problemy różnicy i reprezentacji. Oferują punkty wyjścia w zakresie konstruowania tożsamości. Człowiek może sam tworzyć swiat, w którym żyje.

  • Nauczyciel nie jest :pasem „transmisyjnym” podającym gotową wiedzę uczniom, rezygnuje z postawy „oświeconego władcy”, który uważa, że przekazuje wychowankom absolutną modrość, prawdę i wiedzę, a w zamian za to żąda absolutnego posłuszeństwa i szacunku. Nie manipuluje wychowankami, aby osiągnąć z góry założone cele. Próbuje stworzyć warunki do „edukacyjnej rozmowy” , w której wspólnie z wychowankami usiłuje odnaleźć prawdę.

  • Uznanie prawa do wolności zarówno uczniów jak i pedagogów. Pedagogiem kierują osobiste intencje. Cała odpowiedzialność za działanie pedagogiczne spada na pedagoga jako podmiot praw i zobowiązań.

Do góry