Ocena brak

KONOE FUMIMARO (1891-1945) - polityk

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Książę japoński, członek parlamentu od 1916 r., w 1919 r. towarzyszył przedstawicielowi Japonii Saionji Kinmochi na obradach konferencji w Wersalu. W czerwcu 1937 r., tuż przed wybuchem wojny chińsko--japońskiej, objął urząd premiera rządu japońskiego. Uważał, że agre­sja na kontynencie azjatyckim jest uzasadniona japońskim „prawem do przeżycia" i nie zrobił nic, aby po­wściągnąć wojskowych prowadzą­cych Japonię do konfliktu z China­mi. Później zmierzał do ustanowie­nia równowagi między wpływami wojskowych i cywilnej administra­cji, ale próby te zakończyły się nie­powodzeniem i w styczniu 1939 r. jego gabinet był zmuszony podać się do dymisji.

Ponownie objął urząd premiera 22 lipca 1940 r., stając jed­nocześnie na czele partii pod nazwą Stowarzyszenie Poparcia dla Rządu, która miała mu umożliwić prze­prowadzenie reform politycznych wzmacniających władzę cywilną. W polityce zagranicznej zdecydował się na zbliżenie z mocarstwami fa­szystowskimi, czego wyrazem było podpisanie 27 września 1940 r. przez ministra jego rządu Yosuke *Matsuokę *paktu trzech. Konoe nie uwzględnił ostrzeżeń doradców, że przystąpienie Japonii do paktu zao­gni stosunki ze Stanami Zjednoczo­nymi.

Później usiłował uniknąć kon­fliktu zbrojnego ze Stanami Zjedno­czonymi i podjął negocjacje, których przebieg nie usatysfakcjonował ani rządu amerykańskiego, ani japoń­skich kół wojskowych: jego projekt spotkania na szczycie z prezyden­tem Franklinem D. Rooseveltem został odrzucony przez amerykań­skiego ministra spraw zagranicznych Cordella *Hulla, a japońskie Mini­sterstwo Wojny żądało jak najszyb­szego przerwania rokowań i rozpoczęcia wojny.

16 październi­ka 1941 r. zrezygnował z urzędu premiera i objął stanowisko do­radcy cesarza, zachowując znaczący wpływ na bieg spraw politycznych. W wyniku jego działań w lipcu 1944 r. został zdymisjonowany wojowniczy premier gen. Hideki *Tojo. W 1945 r. Konoe działał na rzecz zawarcia pokoju.

16 grudnia 1945 r., obawiając się oskarżenia o popełnienie zbrodni wojennych, zażył truciznę.

Podobne prace

Do góry