Ocena brak

KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r. jako szerego­wiec w armii carskiej. W 1918 r., będąc już członkiem partii komuni­stycznej, wstąpił do Armii Czerwo­nej i brał udział w wojnie domo­wej. W 1934 r. ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego i następnie dowodził pułkiem, dy­wizją i korpusem. W 1938 r. objął dowództwo 2 samodzielnej armii Dalekiego Wschodu, a następnie Zabajkalskiego i Północnokau-kaskiego Okręgu Wojskowego, którym kierował do 1941 r. W cza­sie wojny radziecko-niemieckiej dowodził 19 armią, a od 14 sierp­nia 1941 r. Frontem Zachodnim. Od 17 października 1941 r. w wyniku podziału Frontu Zachodniego prze­jął dowodzenie armiami na prawym jego skrzydle, które utworzyły Front Kaliniński. Uznany przez Józefa Stalina za współwinnego klęski na przedpolach Moskwy, omal nie zo­stał postawiony przed plutonem egzekucyjnym.

Uratowało go wsta­wiennictwo gen. Gieorgija *Żuko-wa. Samodzielne dowództwo opera­cyjne Frontem Zachodnim objął po­nownie w sierpniu 1942 r., od mar­ca 1943 r. dowodził Frontem Pół-nocno-Zachodnim, od czerwca 1943 r. Frontem Stepowym (przemiano­wanym na 2 Front Ukraiński), od maja 1944 r. 1 Frontem Ukraińskim, którego wojska doprowadził do Ber­lina.

Zabiegał o prawo uderzenia na centralny punkt Berlina - *Reich-stag, lecz decyzją Stalina zaszczyt ten przypadł wojskom Żukowa. W lipcu 1945 r. objął stanowisko wyso­kiego komisarza w Austrii, a rok później zastąpił marsz. Żukowa na stanowisku naczelnego dowódcy wojsk lądowych.

Podobne prace

Do góry