Ocena brak

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Charakterystyka Kongresu 

- Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

- każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

- Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

- Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat

- członkowie Izby reprezentują naród, a członkowie Senatu – stany

- najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują komisje parlamentarne tzw. „małe legislatory”

- w Kongresie działają następujące komisje: stałe, specjalne, wspólne i uzgadniające

• do nich należy przygotowywanie projektów ustaw do rozpatrzenia na forum izb

• mogą one „uśmiercić” projekt przez niedziałanie, przełożyć na długo jego przedstawienie, przyspieszyć postępowanie legislacyjne

• dokonują zmiany pierwotnej wersji projektu

Komisje stałe

- przewodniczący i większość członków pochodzi z partii, która uzyskała przewagę w Kongresie

Komisje specjalne

- powołane do zbadania określonej sprawy

- ich skład jest dobierany w obu izbach przez ich przewodniczących

Komisje wspólne

- powołane w celu rozpatrzenia sprawy przy współpracy obu izbKomisje uzgadniające

- powołane w celu doprowadzenia do jednolitego ustawy przegłosowanej pierwotnie w różnych wersjach

Kompetencje liderów partii:

- czuwają nad porządkiem rozpatrywania projektów ustawodawczych

- organizują poparcie członków swoich partii dla głosowanych propozycji

- planują strategię w znaczących zagadnieniach legislacyjnych

- konsultują się z prezydentem i jego personelem

Kompetencje spikera:

- przewodniczy Izbie i jest liderem partii większościowej

- podejmuje decyzje w sprawach porządku obrad

- przekazuje projekty ustaw odpowiednim komisjom

- powołuje członków komisji specjalnych, wspólnych i uzgadniających

* w Senacie obradom przewodniczy wiceprezydent, a w razie jego nieobecności prezydent pro tempore (senator partii większości z najdłuższym stażem parlamentarnym) lub senator o największym autorytecieKompetencje Kongresu:

- ustrojodawcza: uprawnienia w procesie zmiany konstytucji

- ustawodawcza, kreacyjna: np. wybór prezydenta i wiceprezydenta

- sądownicza i śledcza: np. pociągania wyższych funkcjonariuszy federalnych do odpowiedzialności konstytucyjnej i orzekania werdyktu

Do góry