Ocena brak

Kongres uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Charakterystyka Kon gresu

-Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

-Każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

-Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

-Senat :100 członków ,kadencja trwa 6 lat

-członkowie izby reprezentują naród, a członkowie Senatu - stany

-najważniejsze miejsce w Kongresie zajmują komisje parlamentarne tzw. małe legislatory"

-w Kongresie działają następujące komisje stale, specjalne, wspólne i uzgadniające

-do nich należy przygotowywanie projektów ustaw do rozpatrzenia na forum izb

-mogą one „uśmiercić" projekt przez niedziałanie, przełożyć na długo jego przedstawienie, przyspieszyć postępowanie legislacyjne

-dokonują zmiany pierwotnej wersji projektu

Komisje Stałe

-przewodniczący i większość członków pochodzi z partii, która uzyskała przewagę w Kongresie

Komisje specjalne.

-powołane do zbadania określonej sprawy

- ich skład jest dobierany w obu izbach przez ich przewodniczących

Komisje wspólne

- powołane w celu rozpatrzenia sprawy przy współpracy obu izb

Komisje uzupełniające- powołane w celu doprowadzenia do jednolitego ustawy przegłosowanej pierwotnie w różnych wersjachKompetencje liderów partii- czuwają nad porządkiem rozpatrywania projektów ustawodawczych

- organizują poparcie członków swoich partii dla głosowanych propozycji

- planują strategię w znaczących zagadnieniach legislacyjnych

- konsultują się z prezydentem i jego personelem

Kompetencje spikera:

przewodniczy Izbie i jest liderem partii większościowej

podejmuje decyzje w sprawach porządku obrad

przekazuje projekty ustaw odpowiednim komisjom

-powołuje członków komisji specjalnych, wspólnych i uzgadniających

-w Senacie obradom przewodniczy wiceprezydent, a w razie jego nieobecności prezydent pro tempore (senator partii większości z

najdłuższym stażem parlamentarnym) lub senator o największym autorytecie

Kompetencje Kongresu:

- ustrojodawcza: uprawnienia w procesie konstytucji

-ustawodawcza kreacyjna np. wybór prezydenta i wiceprezydenta

-sadownicza i śledcza np. pociągania wyższych funkcjonariuszy federalnych do odpowiedzialności konstytucyjnej i orzekania werdyktu.

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd).

Wybór na urząd.:

-prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 33 lat, zamieszkują na terenie. USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych

-zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat

-kadencją trwa 4 lata,

Prezydencka kampania wyborcza:

-składa się z trzech części: nominacji kandydatów przez partie polityczne: przeprowadzenie prawyborów, które służą sondażowi opinii publicznej co doszans prezydenckich kandydatów.

-wyborów powszechnych: dokonuje się wyborów elektorów (z każdego stanu tylu, ile dany stan ma miejsc w Kongresie kandydat danej partii, który uzyskał w danym stanic większość, otrzymuje wszystkie mandaty elektorskie. tego stanu wyboru prezydenta przez kolegium elektorów

Kompetencje prezydenta:

-może podejmować indywidualne decyzje

-działa na własną odpowiedzialność

-dowodzi siłami zbrojnymi

-wykonanie ustaw

-zawieranie traktatów międzynarodowych

-mianowanie ambasadorów, innych przedstawicieli USA sędziów Sądu Najwyższego oraz innych funkcjonariuszy, których powołanie jest przewidziane przez Konstytucję.

Funkcje prezydenta:

- z chwilą wyboru na prezydenta staje się on liderem swojej partii

-przydziela członkom swojej partii korzyści w postaci stanowisk

-inicjowanie wpłat z funduszu federalnego dla okręgów, z których pochodzą członkowie Kongresu z jego partii

-promotor ustaw

Podobne prace

Do góry