Ocena brak

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary

Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013

Papieże potrydenccy byli zainteresowani misjami, rozumianymi jako nawracanie pogan i innowierców.Jedni z nich powierzali te sprawy komisji kardynalskiej, inni załatwiali je bez niej. Istniała ona za SykstusaV, ale nie włączył on jej do 15 kongregacji kardynalskich, które zorganizował w 1588 roku.

Wbrew oporowi hiszpańskiego i portugalskiego patronatu, pragnącego zachować nadal wyłączność kierowaniai opiekowania się misjami, Grzegorz XV ustanowił (6.01.1622) Kongregację RozkrzewianiaWiary. Jako zadanie wyznaczył jej zajmowanie się szerzeniem wiary katolickiej wśród pogan i heretyków.Utworzenie kongregacji było ważnym wydarzeniem. Na ogół uważa się je za przejście od misji kolonizatorskichdo misji czysto kościelnych.

Kongregację stanowiło 13 kardynałów, z których każdy odpowiadał za jeden okręg misyjny. Świat podzielonona 13 okręgów: osiem w Europie, pięć w krajach pozaeuropejskich. Każdy okręg europejskiobejmował kraje, będące w zasięgu działania jednej nuncjatury papieskiej. Nuncjusze bowiem mieliprzekazywać informacje o potrzebach misji. Polska, posiadając nuncjaturę, należała do okręgu, któryobejmował kraje innowiercze: Szwecję, kraje bałtyckie i Rosję. Kraje pogańskie podzielono na bardzorozległe trzy okręgi, nazwane okręgami Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale obejmowałyone także Daleki Wschód, całą Azję i Afrykę. Kongregacja w początkach swojego działania byłanastawiona głównie na Bliski Wschód i kraje ewangelickie.

Trzy wielkie memoriały, opracowane (1622) przez kongregację, uwzględniły obszerne informacje przełożonychzakonów o misjach i omawiały trudności, nadużycia i środki działania. Zalecono wykorzystaniedla misji istniejących w Rzymie kolegiów narodowych. W kolegiach zakonnych wprowadzono naukęjęzyków misyjnych. Założono też (1627) własne kolegium kongregacji do kształcenia kleru z krajówmisyjnych i utworzono osobną drukarnię (1631).

Kształcenie kleru tubylczego stało się jednym z głównychcelów kongregacji. Misjom starano się nadać charakter wyłącznie religijny, dlatego misjonarzomzakazano działalności politycznej. Choć było to słuszne, wywołało wrogość hiszpańskiego i portugalskiegopatronatu, który nie pozwalał w swoich krajach przez długi czas publikować zarządzeń kongregacji.

Podobne prace

Do góry