Ocena brak

Konflikt społeczny

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Konflikt społeczny jest ważnym elementem życia społecznego, znanym od zarania społeczeństwa. Pogląd taki reprezentowało wielu wybitnych teore­tyków, od H. Spencera począwszy, przez K. Marksa, G. Simmla po L. Cose-ra i R. Dahrendorfa - współczesnych teoretyków konfliktu. Jednak równie wpływowy jest inny nurt w naukach społecznych, podkreś­lający, że istotą społeczeństwa jest współpraca, zgodność co do podstawo­wych wartości, ład społeczny, a istnienie konfliktów jest oznaką nieprawidło­wego funkcjonowania systemów społecznych.

Stanowisko takie reprezentują w socjologii przede wszystkim przedstawiciele szkoły funkcjonalno-struktural-nej, akcentujący głównie negatywną stronę konfliktów i napięć. Próbę połączenia obu tych stanowisk podjął zachodnioniemiecki socjolog R. Dahrendorf. Porównał on społeczeństwo do dwulicego bożka Janusa: jedno oblicze społeczeństwa jest „pogodne", przedstawia współpracę, zgodę, ład, drugie zaś „chmurne", „gniewne" reprezentuje sprzeczności, napięcia, konflikty.

W społeczeństwie są zatem zjawiska i procesy, które można badać za pomocą pojęć teorii funkcjonalnej (takich jak wspólnota wartości, socjalizacja, instytucjonalizacja wzorów), jak również i takie, dla których bardziej adekwat­na jest terminologia stosowana przez teorię konfliktu (sprzeczności intere­sów, napięcie, wrogość). Omówienie wszystkich problemów związanych z charakterystyką konflik­tów społecznych przekraczałoby ramy niniejszego opracowania. Biorąc pod uwagę konieczność ograniczeń za szczególnie istotne uznano następujące zagadnienia:

- charakterystyka konfliktu jako procesu społecznego, oraz typowe fazy konfliktu

- psychologiczne aspekty konfliktu

- główne teorie konfliktu

  • konflikty społeczne w Polsce na przykładzie lat 1980-1995.

W literaturze poświęconej konfliktom społecznym spotykamy się z dwoma rozumieniami tego pojęcia: szersze ujęcie konfliktu proponują np. R. Dah-rendorf1 i M. Deutsch2. Pierwszy przez konflikt rozumie zarówno kon­testację, konkurencję, spór, napięcie, jak i otwarte starcia między siłami społecznymi. Drugi uważa, że konflikt występuje wszędzie tam, gdzie poja­wiają się sprzeczne dążenia lub czynności. Większość autorów zawęża to pojęcie, próbując mu nadać bardziej precyzyjną i jednoznaczną treść. W węż­szym znaczeniu konflikt traktowany jest jako określony rodzaj walki, będącej skutkiem sprzeczności i napięć psychospołecznych.

Najbliższe temu rozumieniu jest określenie L. Cosera, który uważa, że konflikt społeczny, to „[...] walka ludzi reprezentujących odmienne wartości lub walka o dostęp do statusu, władzy lub ograniczonych dóbr, w której to walce celem pozostających w konflikcie stron jest nie tylko osiągnięcie pożą­danych wartości, lecz także zneutralizowanie, ograniczenie lub wyelimi­nowanie przeciwników..."3. Definicja Cosera ma charakter behawioralny, ukazuje konflikt jako określony rodzaj ludzkich zachowań, jako określoną formę międzyludzkich stosunków.

Podobne prace

Do góry