Ocena brak

Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

Autor /rolnik Dodano /27.03.2011

Przez konflikty izrael.-arabs. Rozumiemy regionalny konflikt między Izraelem a Arabami palestyńskimi i państwami arabskimi, któremu zimna wojna nadała wymiar ponadregionalny. Starcie między imperializmem amerykańskim, którego reprezentantem był Izrael, a arabskim ruchem narodowowyzwoleńczym wspieranym przez Zw.Radziecki.Geneza państwa Izrael wiąże się z ideologią i ruchem syjonistycznym.Są dwa pojęcia syjonizmu:religijny- rozwinęło się w oparciu o przypowiednie biblijne głoszące powrót Żydów „do ziemi obiecanej” oraz polityczy- miał za cel utworzenie państwa żydowskiego.

Dążenie to opierało się na 2 założeniach:

a) istnienie odrębnego narodu żydowskiego

b)ciągłości historii więzi żydów z Palestyną i ich prawa do niej.

Ruch syjonistyczny wyrastał na fali nastrojów nacjonalistycznych,Żydzi tym bardziej uważali za słuszne upomnieć się o swoje.Na I Kongresie syjonistycznym w Bazylei 1897 powołano Światową Organizację Syjonistyczną.W programie za cel uznano utworzenie oj czyny dla Żydów w Palestynie.W czasie I wojny światowej W.Brytania skłonna była współpracować z syjonistami aby skłonić USA do udziału w wojnie.

Sytuacja ta zakończyła się deklaracją brytyjskiego ministra spraw zagranicznych , która deklarowała sympatię dla żydowskich dążeń państwowotwórczych ale równocześnie poszanowanie praw dla innych tam żyjących społeczności.Ta deklaracja zadecydowała o powierzeniu W.Brytani mandatu nad Palestyną i Irakiem ( Konferen. W San Remo 1920r). Dokument Ligi Narodów był pierwszym aktem międzynarodowym uznającym prawa żydowskie do Palestyny i określający Żydów mianem narodu.Od tego czasu trwał napływ ludności żydowskiej i to było powodem konfliktów z miejscową ludnością arabską. W obliczu II wojny światowej W.Brytania wycofała część wojsk.

Od tej pory podstawą działalności ruchu syjonistycznego stał się tzw. „program Biltmore”,głoszący konieczność utworzenia państwa żydowskiego w całej Palestynie.Narastające spory skłoniły W.Brytanię do przekazania sprawy na forum ONZ,która 29.9.1947r. uchwaliła rezolucję o podziale Palestyny na 2 niepodległe państwa: arabskie i żydowskie,Jerozolima jako miejsce święte 3 religii miała być corpus separatum pod zarządzaniem międzynarodowym i kontrolą ONZ.

Podobne prace

Do góry