Ocena brak

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej – geneza, przedmiot, znaczenie

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Idea takiej konferencji pojawiła się już w latach 60. w związku z powolnym odchodzeniem od zimnej wojny na rzecz współpracy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Zgłaszał ją też minister spraw zagranicznych Polski, Rapacki na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1964r., a popierały inne kraje Układu Warszawskiego.

Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się w 1972 r.

W latach1973-1974 trwał proces tworzenia KBWE, spotkania i konferencje przygotowawcze. Strona radziecka podkreśliła konieczność omówienia problemów umocnienia bezpieczeństwa i rozwoju współpracy gospodarczej, a także zatwierdzenia terytorialnego status quo w Europie. Państwom NATO zależało na obniżeniu ryzyka konfliktu zbrojnego w Europie oraz kwestiach praw człowieka.

Przełom nastąpił w grudniu 1974r., gdy rozwiązano problemy dotyczące kontaktów międzyludzkich i praw człowieka. Zwołanie konferencji było możliwe dopiero w chwili odprężenia w stosunkach Wschód – Zachód (normalizacja stosunków między RFN a Polską, ZSRR, NRD i Czechosłowacją, podpisanie porozumienia w sprawie Berlina Zachodniego, rozpoczęcie rokowań rozbrojeniowych w Wiedniu). Na ostatnim etapie rokowań w 1975r. przywódcy 37 państw podpisali Akt końcowy KBWE.

W Akcie Końcowym znalazły się zasady: - demokratyzacji zasad stosunków międzynarodowych, - nienaruszalności granic, - integracji terytorialnej, - poszanowania praw człowieka (wolość myśli, sumienia, religii, przekonań). Wyznaczono także trzy dziedziny współpracy międzynarodowej (koszyki):

1) bezpieczeństwo

2) współpraca gospodarcza

3) prawa człowieka

Od tej chwili rozpoczął się tzw. etap weryfikacyjny, który miał na celu realizację postanowień konferencji oraz doprowadzenie do dalszych spotkań (1977r. w Belgradzie, 1980r. w Madrycie). Proces KBWE był kontynuowany w formie spotkań ekspertów wielu dziedzin, rokowań międzynarodowych oraz konferencji przeglądowych na szczeblu rządowym. W 1989r. i 1990r. w Wiedniu odbyły się dwie rundy rokowań poświęcone redukcji zbrojeń konwencjonalnych i liczebności żołnierzy.

Do góry