Ocena brak

KONCESJE W PRAWIE GÓRNICZYM

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Użytkowanie górnicze – tytuł prawny do eksploatowania kopalin

-kopaliny należące do SP (znajdujące się wewnątrz skorupy ziemskiej)

- umowa w formie pisemnej

- pod warunkiem uzyskania koncesji

- treścią jest prawo do poszukiwania, rozporządzania i wydobywania oznaczonej kopaliny (prawo wyłączne, w granicach określonych umową)

 

Koncesja nie stanowi prawa do kopaliny, jedynie określa warunki na jakich kopalinę można wydobywać.

Są różne organy koncesyjne, w zależności od rodzaju i wielkości wydobywanej kopaliny.

3 rodzaje koncesji:

-poszukiwanie lub rozpoznawanie

-wydobywanie

-bezzbiornikowe magazynowanie oraz składowanie odpadów

 

Koncesje może uzyskać tylko przedsiębiorstwo. Koncesja udzielona jest na wniosek. Niekiedy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Koncesja nigdy nie jest samodzielnym rozstrzygnięciem organu koncesyjnego, zależnie od rodzaju oraz miejsca zamierzonej działalności wymaga współdziałania innego organu (czasem opinia, czasem uzgodnienie).

Koncesje wydawane są na czas określony, max 50 lat.

 

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin musi zawierać:

- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej

- projekt zagospodarowania złożem

- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości

- plan ruchu składu górniczego

- ocena oddziaływania na środowisko

Koncesja wyznacza granice terenu i obszaru górniczego.

 

Odmowa wydania koncesji:

- ograniczenia wynikające z ?

-zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź inny ważny interes społeczny

-naruszenie wymagań ochrony środowiska

 

utrata mocy koncesji

cofnięcie lub wygaśnięcie – w drodze decyzji administracyjnej wymagającej odpowiednio opinii bądź uzgodnienia z wójtem

cofnięcie:

 • Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej koncesja

 • Mimo wezwania przedsiębiorca nie podjął działalności lub trwale zaprzestał jej wykonywania

 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź inny ważny interes społeczny

 • przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie usunął stanu niezgodnego z warunkami ustalonymi w koncesji

koncesja gaśnie :

 1.  
  •  
   • z upływem czasu na jaki została udzielona

   • jeżeli stała się bezprzedmiotowa (np. całkowite wyeksploatowanie złoża kopaliny)

   • likwidacja lub upadłość przedsiębiorcy

   • zrzeczenie się jej

zarówno cofnięcie jak i wygaśnięcie koncesji nie zwalnia jej adresata z wykonywania określonych nią obowiązków w zakresie ochrony środowiska

 

Podobne prace

Do góry