Ocena brak

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

- środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

- wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych i osobowości, powstający w wskutek ucisku jednej grupy nad drugą, lekceważącego podejścia do środowiska naturalnego – powstawanie warunków, w których trudno jest zaspokoić potrzebę miłości. Deficyt uczestnictwa – większość ludzi nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, nie mają oni wystarczającej autonomii potrzebnej do nadawania znaczenia decyzji; rośnie zjawisko alienacji ludzi)

- rozumienie (zła jakość edukacji i zła dystrybucja edukacji)

- znaczenie sensu (występuje w społeczeństwach bogatych i biednych, ludzie nie rozumieją sensu własnych działań)

J.Danecki – koncepcja rozwoju opacznego

1. Rozczłonkowanie ludzkości na 2 bieguny, na których występuje kumulacja:

a) wyczucia, zniewolenia, przymusu, wykorzystywania sił psychofizycznych w walce o codzienną egzystencję

b) koncentracja wyrafinowanych, perwersyjnych form komfortu, wyspowy charakter dobrobytu otoczony morzem ubóstwa, wynikających z konsumpcji dóbr materialnych.

2. Arsenały broni – konwencjonalne i niekonwencjonalne (także ekonomiczne, socjotechniczne,  informacyjne) – wykorzystywanie ich jako narzędzi gnębienia

3. Niszczenie środowiska – zagrożenie katastrofą ekologiczną, rosnący eksport brudnych technologii i odpadków cywilizacyjnych

4. Przerastanie instytucji publicznych przez struktury mafijne, terroryzm (stosuje się je też jako narzędzie polityczne)

5. Podporządkowanie polityki wewnętrznej potrzebom kapitału międzynarodowego – wykorzystywanie w tym celu dążeń wolnościowych.

6. Tyrania międzynarodowego rynku towarów prowadząca do likwidacji lokalnych gospodarek ekonomicznych, które wykorzystują lokalne technologie i zasoby miejscowe.

7. Wymuszanie i hamowanie postaw konkurencyjnych i agresywnych kosztem postaw symbiotycznych.

Aspiracje kosmopolitycznych elit do dominacji w monolitycznym porządku światowym.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego utworzona przez ONZ:

Rozwój dobrego społeczeństwa  (Galtung):

- jest to społeczeństwo globalne

- spełnia warunki 4 kategorii ładu społecznego wg Ossowskiego (wysoki poziom zorganizowania, przy jednoczesnej interferencji wielu ośrodków kierowniczych)

- oparte na przyjmowaniu wspólnych standardów, kultury, praw i obowiązków ludzi

- wygaszenie antagonizmów wynikających z dwóch przeciwstawnych interesów – wspólny stan dostosowania prawa

Grupa Wallensteina i Galtunga uważa, że dobre społeczeństwo już się rozwija (współcześnie), choć przechodzi fazy degradacji i wzrostu.

Podobne prace

Do góry