Ocena brak

Koncepcje:Janke, Rubacha, Hejnicka-Bezwińska, de Tchorzewski, Maciaszkowa. Przecławska.Koło błedów. Zasady i interakcja wychowania.

Autor /fireman Dodano /30.04.2007

JANKE
Wychowanie- element kształtowania się człowieka jako jednostki
Autokreacja- jednostka bierze aktywny udzial we współtworzeniu wlasnej drogi życiowej i rozwoju
Socjokreacja- wpływ roznych środowisk społecznych na kształtowanie się wlasnej drogi życiowej i rozwoju zarówno jedn jak i zbiorowości(socjalizacja+socjalizacja rodzinna+wych+wych rodzinne)
Enkulturyzacja- procez wzrastania jednostki w kulture spoleczna i nabywania kompetencji kult., umiej Zach zgodnie się z kultura uksztalt wzorcami oraz stawanie się nosicielem kult
Wpływ przyrody- człowiek i zbiorowości zaleza od przyrody ożywionej i nieożywionej

RUBACHA
Wych + kształcenie=edukacja
(naucz+uczenie)
Wychowanie- swiad i cel dzial pedał zmierzaj do osiągnięcia wzg stalych skutkow w osobow wychowanka
Kształcenie- system działań zmierzejacych do tego aby uczenie się umożliwiało poznanie jedn swiata, przygot się do zmieniania swiata i kształtowania się wlasnej osobowości
Edukacja- ogol oddziaływań służących formul się rozwijaniu i zmienianiu zdolności zycia człowieka (intelekt, motywacje, emocje)
Uczenie się- proses nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym Zach; wiadomości postawy, nawyki w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości
Nauczanie- proces kierowania uczeniem się uczniow w toku planowej pracy nauczyciela z uczniami

HEJNICKA-BEZWIŃSKA
Wych w szerokim zakresie:
W swiat zycia spol, warunki do rozwoju osobowości i wszelkie procesy do rozwoju osobowości
Wych w waskim zakresie:
Czynność świadomie i celowo organizowana, realizowana przez profesjonalistow, sfera emocjonalna
Wychownie, edukacje i socjalizacje traktuje na rowni, oprocz sfery osobowości potrzebne jest jeszcze kształtowanie funkcji poznawczej oraz uspołecznienie

De TCHORZEWSKI
Wych W szer zakresie- równoczesne współwystępowanie następujących właściwości konstytutywnych w dzialaniu społecznym
Akomodacja – przystosowanie jedn, grupy do zastanych warunkow i wymagan społecznych
Aproksymacja- przybliżenie jedn jej możliwości i form Zach akceptowanych w danej społeczności do której przynależy jedn
Indoktrynacja- system zorganizowany wpływ na swiad, poglady, przekonania jedn i grupy
Socjalizacja- przystosowanie jedn i grupy w przybliżeniu jedn jej możliwości oraz form Zach akceptowanych w spolecznosci

MACIASZKOWA
Opieka, wych skl się z tych samych elem różniących się od siebie jakościowo; opieka to organizowanie waronkow zapewnienie srodkow i psychicznej pomocy, a wych to przekazywanie tresci norm i wartości które sa uznawane za spol pozadane; opieke podejmuje się ze względu na potrzeby jedn, a wych ze względu na społecznie uznawane normatywny ideal; zarówno w opiece jak i wych realizacja zadan jest skuteczniejsza gdy wystepuje współdziałanie wychowanka z wychowawcao .


Przecławska- konc progresywistyczna -celem wychow jest pełny rozwój jedn, a wychow powinno tworzyć warunki które temu rozwojowi sprzyjaja.Konc Humanistyczna-wychow rozumiane jako swego rodzaju gra na scenie zycia podjeta przez uczestniczących w niej partnerow,którzy sami to w wyniku wzajemnych interakcji kształt swoje dzialania i nadawane mu zadania.Konc personalistyczna - wychow jako spotkanie slowo spotkanie ma w sobie wymowe czegos bezpośredniego i osobowego nadaje przedmiot charakter dzialaniom wychowawcy i wychowanka celem jest bycie soba.Koncepcja socjologiczna traktuje wychow jako…… zorganizowany plan przygotowywujacy człowieka do pelniena roznego typu spoleczych,celem jest gr spole i jej miejsce w grupie które stwarza jedno możliwość zaspokajania potrzeb.Koło Błedów- rygoryzm-bezwzgledne stawianie polecen,Agresja- uzycie sily,Hamowanie aktywności-hamowanie rozwoju dziecka,Obojętność- dystans do spraw dziecka,Eksponowanie siebie-koncentrowanie uwagi dziecka na wychowawcy,Uleganie-bezradnosc,Zastepowanie-wyreczanie,Idealizacja dziecka-dziecko najwyższe dobro, Niekonsekwencja-przemiennosc zachowan.
Zasada bezpośredniości- kształtowanie osobowości wychowankia, opanowywanie wiedzy o rzeczywistości i sposobow postepowania staje się tym skuteczniejsze im wszechstronniejsze jest ugruntowienie w bezpośrednim poznawczym i emocjonalnym kontakcie wychowanka z rzeczywistością przyrodnicza i spoleczna
Zasada receptywności- kształt os wychowanka opanowywanie przez niego wiedzy o swiecie i sposobow dzielenia staja się tym skuteczniejsze im wieksza jest receptywność tresci działalności wychowawczej im one SA przystępniejsze poznawczo i uczuciowo im bardziej optymalne pojemnisciowo
Zasada systemowości-system:uporządkowany zbior skl każdy z nich spelnia w zbiorze okreslona funkcje; 2 rodzaje syst:wyraznie zarysowana, przejrzysta budowa czlony same się narzucaja, nieprzejrzysta budowa wydobyc , konstruowac czlony systemu; podstawa systemotwórczych procesow SA glownie uprzednie doświadczenia, poznawanie swiata i dzialanie w nim opiera się na tworzeniu i rozbudowie systemow
Zasada motywacji- kształtowanie osobowości wychowanka opanowanie przez niego wiedzy o swiecie oraz sposobow postepowania staje się tym skuteczniejsze im wszechstronniejsza, glebsza i silniejsza jest aktywizujaca go motywacja
Zasada aktywności-ksztaltowanie os wychowanka, opanowanie przez niego wiedzy o swiecie i sposobow postepowania staje się tym skuteczniejsze im wieksza jest jego wlasna aktywność
Zasada praktyczności- opanowanie przez niego wiedzy o swieci i sposobow postepowania staje się ty skuteczniejsze im w większym zakresie realizowane jest w toku jego samodzielnego dochodzenia poprzez dzialanie do poznania a w oparciu o poznanie do skutecznego dzialania
Zasada trwałości- opanowanie wiedzy o sobie samym, sposób post staje się tym skuteczniejszy im w szerszym zakresie działalność wychowanka i uczenie się wlaczone SA specyficzne czynności myślowo pamięciowe regulujące czas
Zasada zespołowości- im w większym stopniu wychowankowie i wychowawcy tworza zespol tworza wzajemne zaufanie to wszyscy w tym zespole współdziałają zgodnie w realizacji planu wych w przeroznej proporcji i odpowiedzaialnosci za te relacje
INTERAKCJA- odzdzialywanie na druga, by osiągnąć zamierzony cel; wywieranie wpływu na druga osobe- wychowawca-wychowanek, proces dlugotrwaly

Podobne prace

Do góry