Ocena brak

Komutacja

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Komutator powoduje zmianę biegunowości elek­tromagnesu w tym momencie, gdy jego bieguny znajdują się najbliżej przeciwnych biegunów magnesu stałego. Po zmianie obok siebie znajdu­ją się bieguny jednoimienne. I znowu zaczynają działać siły odpychania między biegunami jedno-imiennymi i przyciągania między różnoimienny-mi. powodujące dalszy ruch obrotowy elektroma­gnesu. Proces ten powtarza się zawsze ilekroć różne bieguny elektromagnesu i magnesu stałego znajdują się obok siebie i w rezultacie elektroma­gnes obraca się na wale dopóty, dopóki nie odłą­czymy zasilania.
Takie proste silniczki elektryczne są wykorzy­stywane do napędzania niewielkich zabawek na baterie. Większość silników prądu stałego ma kil­ka cewek, co zwiększa sprawność urządzenia i po­woduje, że siła obracająca wałem jest bardziej równomierna w czasie.
Tą część silnika bądź generatora elektrycznego, która się obraca, nazywamy wirnikiem, a tą. która jest nieruchoma - stojanem. W przypadku proste­go silnika stojanem jest magnes stały a wirnikiem cewka elektromagnesu. Magnes stały bywa nie­kiedy nazywany wzbudzającym. W niektórych konstrukcjach stojanem zamiast magnesu stałego jest także elektromagnes, którego uzwojenie nazywa się uzwojeniem wzbudzającym.

Podobne prace

Do góry