Ocena brak

Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele. Uważał on, że przyczyną nędzy i ucisku jest nierówny podział dóbr na świecie. Dzięki uświadomieniu mas dojdzie do walki o sprawiedliwy podział dóbr. Królestwo Polskie dojrzało do rewolucji. I Proletariat został rozbity przez władze w 1885 r. w 1888 r. powstał II Proletariat i Związek Robotników Polskich (Marchlewski). Działały do 1892 r., wyłamały się z Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1893 r. zawiązały one Socjaldemokrację Królestwa Polskiego, która w 1900 r. przekształciła się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy. W 1918 r. powstała KPRP, która funkcjonowała do 1925 r., kiedy to zmieniła nazwę na Komunistyczną Partię Polski, działającą do 1938 r. Jej korzenie ideowe znajdowały się w I i II Proletariacie.

Początkowo komuniści torpedowali umacnianie polskiej państwowości. Pierwszy program KPP przewidywał utworzenie republiki Rad Delegatów Robotniczych Miast i Wsi, zniesienie Sejmu, militaryzmu. Nawoływali do utworzenia w Polsce Armii Czerwonej i milicji ludowej. Mówili o konieczności likwidacji państwa polskiego. KPP atakowała postanowienia Kongresu Wersalskiego. Przykładem ich nieprzychylności było zawiązanie w 1920 r. w Białymstoku Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (TKRP) na czele z Marchlewskirn, Dzierżyńskim, Kormem i Unchlichem. Wydano manifest, w którym zapowiedziano utworzenie Po lskiej Republiki Rad. Otwarcie wystąpiono przeciwko określeniom wschodniej granicy (na Bugu i Niemnie). Po wojnie bolszewickiej w 1923 r. odbył się II Zjazd Komunistów Polskich. Uznano, że skoro nie da się v.rprowadzić komunizmu na drodze rewolucji, to musi on dojść do władzy w etapach poprzez uczestnictwo w wyborach. Podjęto hasło samookreślenia się narodu. Powstała Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. W 1924 r. zawiązała się tzw. czwórka berlińska, grupa, która występowała przeciwko postanowieniom II Zjazdu Komunistów Polskich. Uznali jego postanowienia za przejaw nacjonalistycznej demagogii. Uzyskali oni poparcie Moskwy i przejęli kontrolę nad KPP. W 1925 r. odbył się następny zjazd partii. Zaczęto atakować granicę zachodnią. Chciano okroić państwo polskie. Na przełomie lat '20 i '30 przyjęto ideę frontu ludowego. Żądali zmiany polityki zagranicznej. Organizacje lewicowe powinny się zjednoczyć w walce z faszyzmem. W 1937 r. zakończyło się dofinansowywanie partii z Rosji.

Podobne prace

Do góry