Ocena brak

Komunikacja jako istotny element w procesach zmian

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

System komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Rola komunikacji wzrasta jeszcze bardziej w trakcie przechodzenia przez firmę przez zmiany, polegające na przykład na:
 • łączeniu się przedsiębiorstw,

 • istotnych zmianach strategii,

 • restrukturyzacji,

 • wprowadzaniu nowych procesów,

 • modyfikacji wewnętrznych struktur i systemów, itp.

Zmiany takie prowadzą do wytworzenia się negatywnych nastrojów społecznych, będących wynikiem:

 • obniżenia poczucia bezpieczeństwa,

 • utraty kompetencji,

 • zmiany układu relacji,

 • braku poczucia kierunku,

 • zmiany statusu i możliwości kariery.

Pojawia się ogólny strach przed nieznanym.

W tym kontekście każda zmiana, nawet taka, która w długim okresie czasu ma przynieść pozytywne skutki zarówno ekonomiczne jak i społeczne jest postrzegana jako zmiana na gorsze. Wynika to z powstania negatywnych reakcji emocjonalnych.

Negatywna reakcja pracowników na zmiany jest zjawiskiem naturalnym. W takich przypadkach szczególnie istotne staje się planowe i celowe zarządzanie emocjami pracowników, którzy na zmiany reagują:

 • złością,

 • apatią,

 • uporem,

 • zwiększoną ilością błędów,

 • sabotażem,

 • zwiększoną absencją,

 • odsunięciem się,

 • narzekaniami itp.

Na poziomie organizacji przejawy negatywnych emocjonalnych reakcji na zmiany są widoczne przez pryzmat:

 • żądania podwyżek,

 • wzrostu absencji,

 • obniżonej produktywności,

 • wzrostu ilości wypadków,

 • protestów i strajków.

Jednakże rzadko kiedy próbuje się zmierzyć ile kosztują firmę:

 • nieprawdziwe plotki i negatywne rozmowy korytarzowe,

 • wzajemne obwinianie się i poszukiwanie “kozłów ofiarnych”,

 • nielojalność pracowników,

 • podburzanie i sabotaż,

 • konflikty i walki o stanowiska,

zanim nie doprowadzą do wyraźnych negatywnych skutków w rachunku wyników przedsiębiorstwa i jego ekonomicznych wskaźnikach. Wyniki ekonomiczne odnoszą się jednakże do przeszłości, nie ujmują aktualnej, bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie.

System komunikacji w procesach zmian służy wspieraniu osiągania celów biznesowych zmiany przy zachowaniu zasady optymalizowania społecznych a co za tym idzie ekonomicznych kosztów zmian. Pełni on podstawową funkcję wspierającą i eliminującą opór społeczny. Jest jedynym katalizatorem umożliwiającym sprawne przeprowadzenie procesu.

Do góry