Ocena brak

Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013

Zespoły różnych gleb o zbliżonych właściwościach roln. i podobnymużytkowaniu, na których udają sięnajlepiej określone grupy roślin uprawnych. K.te stanowią zatem zbiorcze typy siedliskoweroln. przestrzeni produkcyjnej, z którymi powiązanesą odpowiednie rośliny uprawne. Zapodstawę wydzielania k.p.r. posłużyły roślinywskaźnikowe i współwskaźnikowe.

Jako podstawowe rośliny wskaźnikowe na terenachrówninnych przyjęto zboża ozime: pszenicę iżyto ze względu na dobre wykorzystanie przeznie zimowej wilgoci zawartej w glebie, wiernośćplonowania oraz znaczny udział w strukturzezasiewów (50–60%). Na terenach górskichuprawa ozimin jest ograniczona wys.n.p.m., dlatego rolę rośliny wskaźnikowejspełnia w tych warunkach owies. Do roślinwspółwskaźnikowych należą: jęczmień jary,ziemniak, burak cukrowy, koniczyna czerwonai łubin żółty.

Nazwy kompleksów gleb ornych pochodzą od nazw gatunków roślin wskaźnikowych,a wydzielamy je na podstawie następujących kryteriów:

1) charakter i właściwościgleby (typ, podtyp i rodzaj gleby, uziarnienie,stopień kultury, właściwości fiz. i fizykochem.);

2) agroklimat;

3) rzeźba terenu;

4) układ stosunków wilg.;

5) przydatność lubnieprzydatność gleb pod użytki rolne.

Na ich podstawie wśród gruntów ornych wydzielono 14 k.p.r., w tym 1–9 na terenach nizinnych i wyżynnych, 10–13 na terenach górskich i 14występujących na obydwu obszarach. Oznaczanesą liczbami arabskimi (1–14 dla gruntówornych, a 1–3 dla użytków zielonych).

W obrębie gleb ornych wyróżniamy następującek.p.r. (w nawiasie podano % pow. kraju):

1 –pszenny bardzo dobry (3,7%);

2 – pszennydobry (18,5%);

3 – pszenny wadliwy (4,1%);

4– żytni bardzo dobry (15,1%);

5 – żytni dobry(15,9%);

6 – żytni słaby (18,2%);

7 – żytnibardzo słaby (11,2%);

8 – zbożowo-pastewnymocny (4,9%);

9 – zbożowo-pastewny słaby(3,4%);

10 – pszenny górski (1,8%);

11 – zbożowygórski (1,6%);

12 – owsiano-ziemniaczanygórski (1,0%);

13 – owsiano-pastewnygórski (0,4%);

14 – gleby orne przydatne podużytki zielone (0,2%). Zob. też klasa bonitacyjna gleby.

Podobne prace

Do góry