Ocena brak

Kompetencje Wspólnot Europejskich

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Zasada kompetencji powierzonych to podstawowa zasada, na której opiera się UE a w jej ramach WE. Oznacza to, że UE ma tyle kompetencji, ile powierzyły jej państwa członkowskie.

Art. 5 TWE „Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym Traktatem oraz celów w nim wyznaczonych”.

Kompetencje WE mogą mieć charakter kompetencji:

 • Wyraźnych - wyraźnie wskazanych w Traktatach;

 • Domniemanych/dorozumianych – domniemanych z funkcji lub celów organizacji;

 • Dodatkowych lub uzupełniających – art. 308 TWE „Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wspólnego w tym celu, stanowiąc jednomyślnie i na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmuje właściwe działania”

Kompetencje wyłączne Wspólnot Europejskich:

 1. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Traktatu z Lizbony:

 • Unię celną;

 • Ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego;

 • Politykę pieniężną w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro;

 • Zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

 • Wspólną politykę handlową,

 1. W wymienionych obszarach jedynie WE może przyjmować akty prawnie wiążące,

 2. Państwa członkowskie mogą działać jedynie z upoważnienia WE lub w celu wykonania aktów WE,

 3. Wyłączność kompetencji WE polega na wyłączności dysponowania nimi,

 4. Zgodnie z orzecznictwem ETS i Traktatu z Lizbony WE mają wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych.

Kompetencje konkurencyjne/dzielone WE:

 1. Obejmują np.: rynek wewnętrzny, politykę społeczną w odniesieniu do aspektów określonych w Traktacie, spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, rolnictwo i rybołówstwo z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych, środowisko naturalne, ochronę konsumentów, transport, sieci transeuropejskie, energię, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w Traktacie

 2. W wymienionych aspektach zarówno WE, jak i państwa członkowskie mogą przyjmować akty prawnie wiążące;

 3. Państwa członkowskie mogą wykonywać swoją kompetencję w zakresie, w jakim WE nie wykonała swojej kompetencji.

Podobne prace

Do góry