Ocena brak

Kompetencje Sejmu i Senatu

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Kluczowym przepisem dotyczącym kompetencji Sejmu i Senatu, jest art. 95, określający podstawowe funkcje obu organów. Stanowi on, że władzę ustawodawczą w RP sprawują Sejm i Senat, dodając ponadto, iż jedynie Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Kompetencje te, w szczególności kontrolne kompetencje Sejmu, rozpatrywać należy biorąc pod uwagę wyrażoną w art. 10 zasadę podziału władzy. Z zasady podziału władzy wynika również, iż Sejm nie ma pozycji nadrzędnej w stosunku do pozostałych organów państwa, ustrój RP opiera się bowiem na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Z kompetencji Sejmu i Senatu wynikają jego funkcje.

Podobne prace

Do góry