Ocena brak

Kompetencje RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Podstawowe zadania RM zostały wskazane w art. 146 Konstytucji:

  • kierowanie administracją rządową – m.in. kompetencje do koordynacji i kontroli działalności organów tej administracji,

  • kierowanie wykonywaniem budżetu – kompetencje w zakresie koordynacji i kontroli, jednak w znacznym stopniu dzielone z Ministrem Finansów, w szczególności jest ona właściwa do uchwalania projektu budżetu państwa, a potem do uchwalania zamknięcia rachunków państwowych i sprawozdania z wykonania budżetu,

  • zapewnienie wykonywania ustaw, co m.in. znajduje wyraz w jej kompetencji w zakresie wydawania aktów wykonawczych – rozporządzeń,

  • zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego – m.in. coroczne określanie liczby obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, wyrażanie zgody na pobyt lub przemieszczanie się obcych wojsk przez terytorium RP (w tych kwestiach Rząd musi ściśle współdziałać z Prezydentem),

  • sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a w szczególności zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zawieranie i wypowiadanie innych umów międzynarodowych.

Wskazane powyżej zadania RM wyznaczają jej główne kierunki działania. We wszystkich tych dziedzinach Rząd może koordynować i kontrolować pracę organów administracji rządowej. Natomiast dla podejmowania działań „zewnętrznych” musi się opierać na konkretnych kompetencjach zawartych w ustawach.

Art. 146 ust. 2 K ustanawia domniemanie kompetencji na rzecz RM, przyznając jej prawo decyzji w tych wszystkich sprawach polityki państwa, które nie są zastrzeżone dla innych organów państwowych.

Podobne prace

Do góry