Ocena brak

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Udzielanie informacji i organizowanie szkoleń w zakresie spraw budżetowych

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Ustawa o RIO w art. 1 ust. 3 zobowiązuje izby do prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie spraw budżetowych. Sprawy budżetowe zaś to sprawy, które są zawarte w uchwałach budżetowych rad gmin oraz w uchwałach rad gmin o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Działalność ta realizowana jest w różnorodnych formach, w postaci szkoleń, narad, seminariów, wydawania publikacji informacyjnych i instruktażowych oraz bieżących konsultacji i doradztwa z zakresu prawidłowego stosowania przepisów prawa finansowego.

Wiele izb obrachunkowych wydaje regularnie biuletyny informacyjne, na łamach których przedstawiciele gmin mogą zaprezentować swoje osiągnięcia i wymienić doświadczenia związane z zarządzaniem finansami gminy. Wydawnictwa izb przekazywane są gminom, sejmikom samorządowym, związkom międzygminnym, organom administracji rządowej, szkołom wyższym i izbom skarbowym.

Na prowadzonych przez izby szkoleniach upowszechniane są informacje o błędach i uchybieniach stwierdzanych podczas kontroli, co w efekcie umożliwia doskonalenie wiedzy pracowników samorządowych i eliminowanie uchybień w dalszej pracy. Często zdarza się też, że gminy same zgłaszają tematy do planowanych szkoleń, np. problemy dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych, zmian w prawie budżetowym czy w ustawie o finansowaniu gmin.

Szkolenia prowadzone przez izby odbywają się przede wszystkim w oparciu o własnych fachowców, ale z wykorzystaniem pracowników naukowych oraz we współpracy z instytucjami specjalizującymi się w szkoleniach samorządowych.

By izby sprawnie realizowały tą funkcję, wyodrębniono wydział informacji, analiz i szkoleń, w skrócie WIAS. W tym wydziale zatrudnieni są pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Pracami wydziału kieruje naczelnik. WIAS zajmuje się m.in. badaniem sprawozdań statystycznych gmin, przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń dla urzędników samorządowych i radnych w zakresie spraw budżetowych i gospodarki finansowej, prowadzeniem działalności informacyjnej.

Działalność informacyjna i szkoleniowa RIO ma na celu usprawnienie i doskonalenie działania podmiotów samorządowych w zakresie spraw budżetowych. Nie można więc oczekiwać, tak jak to sądzą niektórzy, że RIO będzie wszechstronnym doradcą i adwokatem we wszystkich sprawach podmiotów samorządowych, znajdujących się na obszarze jej działania. Istnieje przecież ustawowo ustalony, celowy "podział pracy" między różne organy państwowe i samorządowe, związany z ich specjalizacją i kompetencją - RIO więc nie może spełniać innych oczekiwań. Jej zadania i kompetencje określa ustawa i może działać jedynie w ramach swych kompetencji.

Podobne prace

Do góry