Ocena brak

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych

Autor /Al99 Dodano /22.08.2011

Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 86 wymienia organy sprawujące nadzór nad samorządem, a są to: Prezes Rady Ministrów (m.in. jest to organ nadzoru nad działalnością sejmiku samorządowego i jego organami) i wojewoda - sprawujący nadzór ogólny, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw budżetowych.

Wykonywanie kompetencji nadzorczych przez wojewodów nie może być przedmiotem oceny dokonywanej przez Prezesa R.M. w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad wojewodami (oczywiście oceny, której bezpośrednim następstwem są działania nadzorcze). W praktyce zadania Prezesa R.M. wobec samorządu terytorialnego wykraczają poza kompetencje z zakresu nadzoru i innych uprawnień władczych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Prezes R.M. wykonuje również funkcje o charakterze instruktażowym i doradczym, co miało duże znaczenie w okresie powstania samorządu terytorialnego.

Określone uprawnienia nadzorcze posiada również Sejm i sejmik samorządowy (art. 96 i art. 45 u.s.t.). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność komunalną tylko w przypadkach określonych ustawami. Tak więc, gdy organ gminy podejmie uchwałę w sprawach finansowych, można ją zakwestionować tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - ustawą o samorządzie terytorialnym lub przepisami szczególnymi.

Na gruncie teorii prawa administracyjnego kontrola i nadzór występują jako dwie samoistne, odrębne funkcje, nie mogące być ze sobą utożsamiane, chociaż mogą być ze sobą ściśle powiązane zwłaszcza wówczas, gdy ten sam podmiot został upoważniony do kontroli i nadzoru. Z takim rozwiązaniem mamy do czynienia w ustawie o izbach obrachunkowych, gdzie ustawodawca świadomie rozgraniczył sferę kontrolnych i nadzorczych uprawnień izb oraz zróżnicował zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli i nadzoru.

Zadania, które mają być realizowane przez RIO zostały określone przede wszystkim w ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i ustawie z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Ustawa o samorządzie terytorialnym (a konkretnie art. 62 i art. 86 tej ustawy) jest aktem o charakterze ustrojowym, sytuującym izby jako organy nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych i kontroli gospodarki finansowej gmin. Sprecyzowanie ogólnych postanowień tego aktu zawarte jest w ustawie o regionalnych izbach w art. 1. Zgodnie z nim RIO powołano do kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych, sprawują one nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, a także prowadzą w tym zakresie działalność informacyjną i szkoleniową. Na podstawie dalszych postanowień ustawy o izbach, do zadań RIO należy zaliczyć: wydawanie opinii w sprawach wymienionych w art. 13 ustawy, rozpatrywanie spraw dotyczących "wymuszonych" kontrasygnat skarbnika gminy, orzekanie w pierwszej instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Podobne prace

Do góry