Ocena brak

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy wykonawczej

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

1) kompetencje związane z powoływaniem Rady Ministrów i przyjmowaniem jej dymisji

2) występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym członka Rady Ministrów

3) zwoływanie Rady Gabinetowej

4) wydawanie rozporządzeń wykonawczych

5) wydawanie zarządzeń

6) wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy akty te mogą być stanowione wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego

7) zarządzanie na wniosek premiera powszechnej lub częściowej mobilizacji Sił Zbrojnych do obrony RP

8) pełnienia funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie pokoju Prezydent sprawuje zwierzchnictwo za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej

9) mianowania Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych

10) mianowania na wniosek premiera Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

11) nadawania stopni wojskowych na wniosek Ministra Obrony

12) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego

13) określenia kierunków rozwoju Sił Zbrojnych na wniosek Ministra Obrony Narodowej

14) powoływania 3 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

15) zlecania przeprowadzenia kontroli NIK

16) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta oraz powoływanie i odwoływanie jej Szefa

Podobne prace

Do góry