Ocena brak

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem parlamentu

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prezydentowi RP przysługuje prawo:

1) zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP wybory zarządza się nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu i odbywają się w dni wolne od pracy.

2) zwoływania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu- posiedzenia te powinny odbyć się w terminie 30 dni od dnia wyborów

3) wyznaczanie Marszałka seniora w Sejmie i Senacie

4) skracania kadencji izb

5) przejawiania inicjatywy ustawodawczej

6) zgłaszania poprawek do przedłożonych przed siebie projektów ustaw

7) stosowania weta ustawodawczego

8) wystąpienia z wnioskiem do trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją

10) zarządzenia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP

11) zwracanie się z orędziem do Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego

12) zarządzenia referendum ogólnokrajowego- wymagana jest zgoda Senatu

13) występowania do Sejmu z wnioskiem o powołanie Prezesa NBP.

Podobne prace

Do góry