Ocena brak

Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, podległym RM. Prezes Urzędu wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu i jego delegatur, a także przez podległą mu Inspekcję Handlową. Prezes RM powołuje na okres 5 lat Prezesa Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe.

Do zakresu działania Prezesa należą: sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, badanie kształtowania się cen, wydawanie decyzji określających odpowiedzialność podmiotów za stosowanie tych praktyk, podejmowanie czynności wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki ora zachowań rynkowych przedsiębiorców, współpraca z organami samorządu terytorialnego, inicjowanie konsumenckich badań towarów, nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie odrębnych przepisów, opracowywanie i przedkładanie RM projektów aktów prawnych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania, a także ochrony interesów konsumentów, nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów przeznaczonych dla konsumentów w zakresie wynikającym z przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Przedsiębiorcy, którzy planują koncentrację, muszą to zgłosić Prezesowi, który zezwoli na koncentrację gdy nie będzie zagrażać konkurencji, za niezgłoszenie zamiaru koncentracji grozi kara od 1000 do 50000 EURO. Decyzje wydane przez Prezesa podlegają zaskarżeniu przez wniesienie odwołania do Sądu Antymonopolowego.

Podobne prace

Do góry