Ocena brak

KOMPETENCJE MTS (art. 36 Statutu)

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

MTS może rozpatrywać spory, których stronami są państwa. Prawo występowania przed Trybunałem mają przede wszystkim państwa będące członkami ONZ. Państwa, nie będące członkami ONZ, mogą stać się stronami Statutu MTS na podstawie specjalnej uchwały ZO podjętej na zalecenie RB. Również inne państwa mogą występować przed Trybunałem, następuje to bądź na podstawie zawartych umów przewidujących kompetencję MTS, bądź specjalnego porozumienia odnośnie skierowania konkretnego sporu do Trybunału (wtedy RB określa warunki korzystania z MTS). Państwo może być pozwane przez Trybunał tylko wtedy, gdy wyraziło na to swą zgodę, bądź w danym wypadku, bądź też w specjalnej deklaracji, oświadczając, że przyjmuje jurysdykcję Trybunału we wszystkich sprawach lub w ich określonej kategorii, albo też w sprawach określonych w obowiązujących je umowach.

Jurysdykcja MTS nie jest więc obligatoryjna, lecz fakultatywna, tj. oparta na zgodzie państw poddania sporów orzecznictwu Trybunału, wyrażonej w odpowiedniej formie. Państwa, będące stronami Statusu MTS składają Sekretarzowi Generalnemu ONZ specjalne deklaracje zawierające klauzulę fakultatywną (opcyjną), w których jurysdykcję Trybunału uznają za przymusową w określonych kategoriach sporów i w określonym zazwyczaj czasookresie. Tak więc poszczególne państwa decydują o tym, czy i w jakim stopniu poddają się jurysdykcji MTS. Inną formą przyjęcia jurysdykcji Trybunału w ściśle określonym zakresie jest uczestnictwo w wielostronnych umowach międzynarodowych i statutach organizacji wyspecjalizowanych, przewidujących kompetencje MTS dla spraw wynikających z interpretacji i zastosowania tych umów. MTS może rozpatrywać jedynie spory natury prawnej.

Do kategorii tej, zgodnie z art. 36 Statutu, należą spory dotyczące:

- wykładni traktatu

- każdej kwestii prawa międzynarodowego

- istnienia faktu, który w razie stwierdzenia, stanowiłby pogwałcenie zobowiązania międzynarodowego

- rodzaju lub wysokości odszkodowania, należnego za pogwałcenie zobowiązania międzynarodowego

Podobne prace

Do góry