Ocena brak

Kompetencje Komitetu Regionów

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • Organ doradczy, zasięgnięcie jego opinii może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, opinie Komitetu nie mają charakteru wiążacego

  • Jest konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie oraz we wszelkich innych przypadkach, zwłaszcza gdy mają związek ze współpracą transgraniczną, jeśli jedna z tych dwóch instytucji uzna to za stosowne. Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii KR może skutkować stwierdzeniem przez sąd wspólnotowy nieważności aktu przyjętego z naruszeniem tego wymogu prodecuralnego ( ale sam KR nie ma możliwości zaskarżenia aktu)

  • Rada lub Komisja, jeśli uznają to za niezbędne, wyznaczają KR termin dostarczenia opinii, który nie może być krótszy niż miesiąc od daty skierowania do przewodniczącego zawiadomienia w tej sprawie. Po upływie wyznaczonego terminu brak opinii nie stanowi przeszkody w podjęciu dalszych działań. W przypadku gdy konsultowany jest KES, KR powinien być poinformowany przez Radę lub Komisję o żądaniu wydania opinii od KES. KR może, jeśli uzna, że wchodzą w grę specyficzne interesy regionalne, wydać opinie z własnej inicjatywy. O opinie do Komitetu może się też zwracać PE.

Podobne prace

Do góry