Ocena brak

Kompetencje Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • jest on organem pomocniczym o charakterze doradczym, konsultacja Komitetu może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny

  • Komitet jest obligatoryjnie konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie ( mają więc one obowiązek zasięgnięcia wówczas opinii Komitetu). Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii Komitetu może skutkować stwierdzeniem przez sąd wspólnotowy nieważności aktu przyjętego z naruszeniem tego wymogu proceduralnego ( ale sam Komitet nie ma możliwości zaskarżenia aktu). Rada lub Komisja, wyznaczają Komitetowi, jeśli uznają to za niezbędne, termin na dostarczeni opinii, który nie może być krótszy niż miesiąc od daty skierowania do przewodniczącego zawiadomienia w tej sprawie. Po upływie wyznaczonego terminu brak opinii nie stanowi przeszkody w podjęciu dalszych działań. Komitet może być też konsultowany przez Radę i Komisję na zasadach fakultatywnych, gdy uznają to za stosowne. Może też wydawać opinie z własnej inicjatywy. O opinie do Komitetu może też się zwracać Parlament Europejski, ale wtedy taka konsultacja jest wyłącznie fakultatywna

  • Opinie Komitetu nie mają charakteru wiążącego

  • Poza opiniami w sprawach,w których jest konsultowany, Komitet może na wniosek Prezydium podjąć decyzję o przygotowaniu raportu informacyjnego w celu analizy wszelkich kwestii dotyczących polityk UE.

Podobne prace

Do góry