Ocena brak

KOMOROWSKI TADEUSZ (1895-1966) - generał

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Przybrane nazwisko: Jerzy Korab-ski. Pseudonimy: „Bór", „Korczak", „Lawina", „Znicz". Absolwent akademii wojskowej w Wiener-Neustadt, w czasie I woj­ny światowej dowodził plutonem na froncie włoskim i rosyjskim. We wrześniu 1939 r. w stopniu pułkow­nika był zastępcą dowódcy kombi­nowanej brygady kawalerii i wy­różnił się improwizowaną obroną przepraw przez Wisłę. Uniknął nie­woli i przedostał się do Krakowa, gdzie bezzwłocznie przystąpił do tworzenia konspiracyjnej Organiza­cji Wojskowej Krakowa. 8 lutego 1940 r. został mianowany komen­dantem Obszaru Kraków-Sląsk Związku Walki Zbrojnej i działał tam pod pseudonimem „Znicz".

W lipcu 1941 r. objął funkcję za­stępcy komendanta głównego ZWZ i komendanta Obszaru Zachodniego. Po aresztowaniu gen. Stefana •Roweckiego przez Gestapo, przejął 17 lipca 1943 r. dowództwo Armii Krajowej. Jednym z kluczowych problemów, przed którymi stanął, była postawa Armii Krajowej wo­bec wojsk radzieckich; z rozwoju sytuacji na froncie wschodnim wy­nikało, że wkrótce powinny one wkroczyć na ziemie polskie.

20 li­stopada 1943 r. wydał rozkaz ustala­jący sposób postępowania wobec wojsk radzieckich; operacja otrzy­mała kryptonimBurza". 31 lipca 1944 r. razem z delegatem rządu na kraj wicepremierem Janem S. Jan­kowskim podjął decyzję o rozpo­częciu powstania warszawskiego. 30 września został mianowany przez rząd RP Naczelnym Wodzem. Po upadku powstania, 5 październi­ka wraz z 20 tys. żołnierzy AK dostał się do niewoli i przebywał w oflagach w Langwasser, Colditz i Markt-Pongau. Uwolniony przez wojska alianckie, wyjechał do Anglii, gdzie przejął obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następnie premiera rządu emigracyjnego, członka Rady Politycznej i Rady Trzech.

Zmarł w sierpniu 1966 ro­ku w Bletchley (Anglia) i został pochowany na cmentarzu Gunners-bury w Londynie.

Podobne prace

Do góry