Ocena brak

Komitet Spraw Obronnych RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Gospodarki, Minister Obrony Narodowej, Minister Skarbu Państwa, Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. Dziedziną jego działania były:

1) sprawy projektów aktów normatywnych i projektów programów oraz analiz i sprawozdań dotyczących zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie:

a) systemu obronnego państwa oraz ekonomiczno-społecznych podstaw jego funkcjonowania,

b) przemysłu zbrojeniowego, obrotu uzbrojeniem i sprzętem specjalnym, badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, przygotowań mobilizacyjnych w gospodarce narodowej, tworzenia i gospodarowania rezerwami państwowymi oraz utrzymywania zdolności produkcyjnych i remontowych w gospodarce narodowej na potrzeby obrony państwa,

c) uwzględniania wymogów bezpieczeństwa państwa w planowaniu przestrzennym i rozbudowie infrastruktury gospodarczej, w tym transportu i łączności,

d) nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i innych sytuacji kryzysowych, a także koncepcji działań zmierzających do likwidacji tych zagrożeń i sytuacji oraz usunięcia ich skutków,

2) inne sprawy zlecone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry